Serendipity v byznysu: Štěstí přeje připraveným

serendipity

V dynamickém světě podnikání, kde plány a strategie hrají klíčovou roli, existuje ještě jeden, často přehlížený faktor úspěchu – serendipity. Tento termín, který označuje náhodné objevy šťastných nápadů nebo událostí, je nejen fascinující, ale může být také extrémně užitečný v byznysu.

Většina lidí vnímá serendipity jako něco, co se jednoduše „stane“ – šťastná náhoda nebo příznivý osud. Ve skutečnosti však serendipity v byznysu nejsou jen o náhodě; je to o být v pravém čase na pravém místě a mít otevřenou mysl, která je připravená tyto náhodné příležitosti využít. Tento článek se zaměřuje na to, jak mohou podnikatelé a firmy využít serendipity jako nástroje pro inovace, růst a dosahování úspěchů, které byly mimo původní strategické plány. Na základě těchto serendipit potom vytváříme a následně ověřujeme nápady na nové podnikání.

Chrystian Busch ve své knize The Serendipity Mindset popisuje jak vzniká taková „šťastná“ náhoda. Začíná to spouštěčem náhody okamžikem, kdy narazíte na něco neobvyklého nebo nečekaného. Dále je potřeba propojení – to znamená pozorovat spouštěč a propojit ho s něčím zdánlivě nesouvisejícím, čímž si uvědomíte potenciální hodnotu v rámci náhodné události (někdy označované jako moment Eureka). A konečně je zapotřebí bystrost a houževnatost, aby bylo možné dotáhnout nápady do konce a vytvořit neočekávaný pozitivní výsledek. 

Historie Serendipity

Serendipity je fascinující koncept s bohatou a barvitou historií. Termín „serendipity“ vznikl z pohádky o třech princích ze Serendipu, což je starý název pro Srí Lanku. 

Pohádka o třech princích ze Serendipu

Tato pohádka vypráví o princích, kteří cestovali světem a neustále naráželi na nečekané objevy, které byly důsledkem jejich inteligence a schopnosti spojovat zdánlivě nesouvisející informace do uceleného celku. V příběhu princové cestují a zažívají různá dobrodružství, přičemž mnohé z jejich objevů jsou výsledkem náhody a jejich schopnosti důvtipně vyvodit závěry z pozorovaných střípků informací. Například, z pozorování stop na cestě dokážou přesně popsat, jak vypadal ztracený velbloud, aniž by jej kdy viděli. Tyto příběhy zdůrazňují význam pozorování, inteligence a schopnosti spojovat zdánlivě nesouvisející informace, což vede k nečekaným objevům a závěrům.

Příběh tří princů ze Serendipu byl v evropské literatuře popularizován v 18. století Horacem Walpolem a stal se základem pro moderní chápání serendipity jako schopnosti objevovat cenné nebo příjemné věci náhodou.

Příklady Serendipity v Historii

Historie serendipity je však mnohem starší a hlubší než tento půvabný příběh. Může být vystopována až do starověkých civilizací, kde náhodné objevy hrály klíčovou roli v rozvoji vědy a techniky. Například v alchymii, předchůdci moderní chemie, byly mnohé objevy učiněny právě díky serendipitě – náhodným experimentům a neočekávaným výsledkům.

V moderní době se serendipita stala klíčovým prvkem v mnoha oblastech, od vědeckého výzkumu až po literaturu a umění. V kontextu byznysu se serendipita stala synonymem pro náhodný objev, který může vést k novým obchodním příležitostem, inovacím nebo dokonce zásadním změnám v průmyslovém odvětví.

Zajímavostí je, že i když je serendipita často vnímána jako šťastná náhoda, ve skutečnosti je to často výsledek otevřené mysli, pozornosti k detailům a schopnosti spojit zdánlivě nesouvisející informace do nového, převratného celku.

Penicilin

Jedním z nejznámějších příkladů serendipity ve vědě je objev penicilinu v roce 1928. Alexander Fleming, skotský bakteriolog, náhodně objevil, že plíseň Penicillium notatum zabíjí bakterie. Fleming nechtěně nechal otevřenou petriho misku, do které se dostala tato plíseň, a pozoroval, že okolo ní nebyly žádné bakterie. Tento náhodný objev vedl k vývoji prvního skutečně účinného antibiotika a měl zásadní vliv na lékařskou vědu.

Rentgen

Dalším příkladem je objev rentgenových paprsků v roce 1895 německým fyzikem Wilhelmem Röntgenem. Zatímco experimentoval s katodovými trubicemi, Röntgen náhodně zaznamenal, že neznámý typ paprsku dokáže proniknout různými objekty a vytvářet obrazy na fotografově filmu. Tento objev nejenže revolucionizoval lékařskou diagnostiku, ale také otevřel cestu k dalšímu výzkumu v oblasti atomové fyziky.

Tyto příklady ukazují, že serendipita není jen o štěstí nebo náhodě; je to o schopnosti pozorovat nečekané jevy a správně interpretovat jejich význam a potenciál. Vědci a inovátoři, kteří byli schopni využít těchto nečekaných momentů, nejenže přispěli k vědě, ale také ovlivnili každodenní život lidí.

Serendipita a Mintzbergův Strategický Rámec

V kontextu byznysu a strategického plánování je koncept serendipity úzce spojen s myšlenkami Henryho Mintzberga o emergentní strategii. Mintzberg, jeden z předních myslitelů v oblasti managementu, rozlišuje mezi plánovanými (záměrnými, deliberátními) a urgentními (emergentními) strategiemi. Emergentní strategie jsou ty, které se vyvíjejí organicky, často jako reakce na nečekané příležitosti a výzvy, což je přesně místo, kde serendipita hraje klíčovou roli.

Plánovaný (deliberátní) přístup, často řízený vrcholovým managementem, je pečlivě strukturovaný a zaměřený na dosažení konkrétních cílů. Na druhou stranu, urgentní (emergentní) strategie se vyvíjí spontánně a neformálně, často z iniciativy zaměstnanců na nižších úrovních organizace.

Mintzbergův strategický rámec předpokládá, že i když je důležité mít strategický plán, je stejně důležité být flexibilní a otevřený nečekaným změnám a příležitostem. Serendipita v tomto kontextu představuje schopnost firmy nebo jednotlivce rozpoznat a využít neočekávané události, které se mohou jevit jako odchylky od původního plánu, ale které ve skutečnosti mohou vést k novým a inovativním cestám.

Serendipity

Příkladem serendipity v rámci Mintzbergova konceptu emergentní strategie mohou být firmy, které neplánovaně objeví nový trh nebo produktovou linii jako vedlejší produkt svého primárního obchodního modelu. Tyto firmy pak mohou adaptovat svou strategii tak, aby zahrnovala a maximálně využívala tento nečekaný objev.

Dalším aspektem Mintzbergova rámce je důraz na význam intuice a strategického myšlení v procesu strategického rozhodování. V mnoha případech nejsou průlomové inovace výsledkem lineárního plánování, ale spíše intuitivního vnímání a schopnosti vidět potenciál v nečekaných situacích.

Mintzbergův rámec emergentní strategie a koncept serendipity společně zdůrazňují význam flexibility, adaptability a otevřenosti k novým možnostem ve světě byznysu. Tento přístup nabízí alternativu k tradičnímu, rigidnímu plánování a ukazuje, že úspěch často leží v schopnosti přizpůsobit se a reagovat na nečekané události s otevřenou myslí.

Serendipita v Praxi: Případové Studie

Serendipita může mít významný dopad na byznys, jak ukazují následující případové studie:

3M a Post-it poznámky

Spencer Silver, vědec pracující pro 3M, objevil lepidlo, které se lepilo jen mírně a nezanechávalo stopy. Původně bylo považováno za neúspěšný experiment. Avšak jeho kolega Art Fry později navrhl použít toto lepidlo pro vytvoření záložek, které by se mohly lepit na papír bez jeho poškození. Tento nápad vedl k vynálezu Post-it poznámek, které se staly klasickým příkladem inovace hledající svouaplikaci.

Pfizer a Viagra

Sildenafil, aktivní složka Viagry, byl původně vyvíjen společností Pfizer jako lék na vysoký krevní tlak a anginu pectoris. Během klinických studií na srdci však výzkumníci objevili, že lék je efektivnější při vyvolávání erekcí než při léčbě anginy. Tento náhodný objev vedl k tomu, že Pfizer uvědomil, že erektilní dysfunkce představuje neuspokojenou lékařskou potřebu a velkou příležitost pro finanční zisk. V roce 1998 byla Viagra schválena FDA jako první orální léčba erektilní dysfunkce

Teflon

Teflon byl objeven náhodou v roce 1938 Royem Plunkettem, který pracoval pro společnost DuPont na výzkumu plynů používaných jako chladiva. Při jednom experimentu se snažil vypustit plyn tetrafluorethylen z tlakové lahve, ale nic nevyšlo. Po otevření lahve objevil pevnou látku, která vznikla polymerizací plynných molekul. Teflon se vyznačuje chemickou inertností a je velmi kluzký, což vedlo k jeho využití jako nepřilnavého povlaku na pánvích a také v mnoha dalších aplikacích, včetně vesmírného programu USA, kde byl použit například na výrobu skafandrů a sáčků na uchovávání vzorků měsíčního kamene​.

Mikrovlnná trouba

Percy Spencer, fyzik pracující pro Raytheon, v roce 1945 studoval mikrovlny vyzařované radarem, když si všiml, že čokoládová tyčinka v jeho kapse se roztavila. Aby ověřil svůj objev, vytvořil vysokou hustotu elektromagnetického pole a umístil do něj popcorn, který se začal vařit. Toto vedení k vynálezu mikrovlnné trouby, která byla později testována v bostonské restauraci

Tato variabilita případových studií ilustruje, jak může serendipita v byznysu vést k objevům, které mají potenciál zásadně změnit produkty, služby a dokonce celé odvětví. Tyto příklady ukazují, že být otevřený novým možnostem a schopný rychle reagovat na neočekávané situace může vést k neuvěřitelným inovacím a úspěchu.

Podmínky pro Serendipitu v Byznysu

Vytvoření podmínek pro serendipitu v byznysu zahrnuje několik klíčových prvků:

 1. Podpora Kreativity a Inovace: Firmy by měly vytvářet prostředí, které povzbuzuje zaměstnance k experimentování a zkoumání nových nápadů. To znamená poskytování zdrojů a prostoru pro tvořivé myšlení a také přijímání rizika neúspěchu jako neoddělitelné součásti inovačního procesu.
 2. Flexibilita a Adaptabilita: Schopnost rychle reagovat na nečekané příležitosti a změny je klíčová. Firmy by měly být připraveny přizpůsobit své strategie a plány na základě nových informací a trendů.
 3. Otevřenost k Novým Možnostem: Otevřenost myšlení znamená nebýt zaseknutý v předchozích předpokladech a být vždy ochoten prozkoumat nové nápady a přístupy, i když se na první pohled zdají být mimo hlavní oblast zájmu.
 4. Síťování a Spolupráce: Vytváření a udržování široké sítě kontaktů může vést k nečekaným spolupracím a příležitostem. Spolupráce napříč odvětvími a disciplínami může odhalit nové perspektivy a nápady.
 5. Analýza a Reflexe: Pravidelné hodnocení a reflexe současných procesů, výsledků a přístupů může odhalit skryté příležitosti nebo oblasti pro zlepšení, které mohou vést k serendipitním objevům.

Vytvořením těchto podmínek si firmy mohou lépe vytvořit prostředí, kde serendipita může kvést a podporovat inovace a růst.

Výzvy a Rizika Serendipity v Byznysu

Přestože serendipita může přinést náhlé a pozitivní změny, existují s ní spojená specifická rizika a výzvy:

 1. Nadbytečné Spoléhání na Náhodu: Firmy mohou čelit pokušení spoléhat se příliš na náhodu, místo aby systematicky vyvíjely a testovaly nové strategie. To může vést k zanedbání důkladného plánování a analýzy.
 2. Riziko Selhání: Serendipitní objevy často vyžadují vysokou míru rizika a nejistoty. Ne všechny náhodné objevy vedou ke komerčnímu úspěchu, a firmy musí být připraveny čelit potenciálním neúspěchům.
 3. Potřeba Rychlé Adaptace: Využití serendipitních příležitostí může vyžadovat rychlou adaptaci stávajících procesů a strategií, což může být náročné pro firmy s pevně zavedenými strukturami a systémy.
 4. Vnitrofiremní Odpory: Implementace nových nápadů nebo změn vyvolaných serendipitními objevy může narazit na odpor uvnitř organizace, zejména pokud tyto změny vyžadují odchýlení od tradičních postupů.
 5. Přehlížení Dlouhodobých Cílů: Serendipitní příležitosti mohou odvést pozornost od dlouhodobých cílů a strategií firmy, což může mít za následek rozptýlení zdrojů a energie na projekty, které nejsou udržitelné v dlouhodobém horizontu.

Tyto výzvy a rizika ukazují na potřebu vyváženého přístupu k serendipitě v byznysu, kde je náhodné objevy potřeba pečlivě vyhodnocovat a zvažovat ve vztahu k celkovým cílům a strategiím organizace.

Závěr

Serendipita v byznysu je příkladem toho, jak „štěstí přeje připraveným“. Firmy, které jsou otevřeny novým příležitostem a připraveny je využít, mohou dosáhnout nečekaných úspěchů. Tento článek ukázal, jak serendipita může ovlivnit podnikání a jak ji lze využít pro inovace a růst. Kombinace otevřené mysli, flexibilního přístupu a schopnosti rychle reagovat na nečekané příležitosti může vést k průlomovým objevům a dlouhodobému úspěchu.

Serendipita není jen o štěstí; je o schopnosti využít nečekané situace ve svůj prospěch. V byznysu to znamená být vždy připravený a otevřený novým myšlenkám a přístupům. V tomto dynamickém a neustále se měnícím světě může být serendipita klíčem k odhalení nových cest a příležitostí. A jak nám ukazují příklady z minulosti, může to být právě nečekaný objev, který odstartuje další velkou vlnu inovací a změn.

Takže ať už jste začínající podnikatel nebo zkušený manažer, pamatujte, že otevřenost, adaptabilita a schopnost vnímat náhodné příležitosti mohou být vašimi nejsilnějšími spojenci v cestě za úspěchem. „Štěstí přeje připraveným“, a v byznysu to platí dvojnásob.

Jak mít štěstí v byznysu: Klíčové strategie

 • Vnímejte Náhodu jako Možnost: Náhoda v byznysu není jen o štěstí, ale o schopnosti identifikovat a spojit informace, které mohou vést k novým příležitostem. Chytré štěstí znamená být připraven a otevřený neočekávaným událostem.
 • Adaptabilní a Flexibilní Přístup: Buďte připraveni přizpůsobit své strategie a plány v reakci na nečekané změny a příležitosti. To vyžaduje flexibilitu a ochotu experimentovat.
 • Překonávání Předsudků: Zpochybňujte tradiční způsoby myšlení a přístupy. Buďte otevřeni novým nápadům a nebojte se vybočit z vyšlapaných cest.
 • Efektivní Využívání Zdrojů: Optimalizujte své procesy a čas tak, aby bylo možné věnovat se inovacím a kreativní práci. Využívejte chyby a neúspěchy jako příležitosti k učení a růstu.
 • Síťování a Spolupráce: Rozvíjejte širokou síť kontaktů a budujte vztahy napříč odvětvími. Spolupráce a sdílení nápadů mohou vést k nečekaným příležitostem.

Pamatujte, že štěstí v byznysu často není jen otázkou náhody, ale výsledkem připravenosti, adaptability a schopnosti uchopit příležitosti, které se objeví. Buďte proaktivní, zůstaňte otevření novým možnostem a nebojte se zkoušet nové věci.

Často kladené otázky

Doporučenné další zdroje

 1. Muller, T. & Becker L. (2012) Get Lucky: How to Put Planned Serendipity to Work for You and Your Business
 2. Llopis, G. (2009)Earning Serendipity: Four Skills for Creating and Sustaining – Good Fortune in Your Work: Four Skills for Creating & Sustaining Good Fortune in Your Work
 3. Brash, R. (2019) Smart Serendipity: The Essential Mindset Shift for Time-Rich Living

Související

Přejít nahoru