I. Základní ustanovení

Níže naleznete všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které se použijí pro poskytování produktů v digitální podobě (digitálního obsahu), a to online kurzů, webinářů, e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem, k němuž dochází přes webové rozhraní www.strate9y.com

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup e-booků (elektronických knih) a online návodů a kurzů (dále též jen jako „digitální obsah“ nebo „produkt“) a dále pro objednávku služeb (mentoringu a koučingu – dále též jako „služby“) přes webové rozhraní www.strate9y.com provozované Bizmod s.r.o., IČ: 45641439 se sídlem Suché miesto 79, 90025 Chorvátsky Grob, Slovensko, zapsána v obch. registri u Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 67063/B (dále též jen jako „Prodávající“).
 2. Nákup digitálního obsahu a služeb probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu, služeb nebo s užíváním internetových stránek www.strate9y.com souvisí.
 3. Přeji si, aby pro vás moje produkty a služby byly přínosné a aby čas strávený na mých webových stránkách byl pro vás příjemný a abyste přesně věděli, co u mě na webových stránkách naleznete, jak celý proces nákupu produktu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřeším vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.
 4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě nakoupíte. Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat“ mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám produkt nebo službu přesně podle vaší objednávky a vy jako Kupující zaplatit za dodaný produkt nebo službu dohodnutou cenu).
 5. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Vím, že jich není zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:
  Obsah VOP:
  I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
  II. Důležité pojmy (definice)
  III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  IV. Cena produktů a platba
  V. Dodací podmínky
  VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a
  softwarem, uživatelský účet
  VII. Odstoupení od kupní smlouvy
  VIII. Záruka, práva z vadného plnění
  IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů X. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice) VOP

PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je právnická osoba:
Bizmod s.r.o.
IČ: 45641439
DIČ: SK2023092698
se sídlem Suché miesto 79, 90025 Chorvátsky Grob, Slovensko
Zapsána v obch. registri u Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 67063/B
Adresa pro doručování: Suché miesto 79, 90025 Chorvátsky Grob, Slovensko
Kontaktní telefon: +421 907 102 146
Adresa pro doručování elektronické pošty: info@strate9y.com

KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.strate9y.com uzavře s námi, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, a tím objedná nějakou službu nebo koupí některý z produktů nabízených na uvedeném webovém rozhraní. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je kupní smlouva, pokud je uzavřen prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.strate9y.com vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků.

Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, a také další souvisící předpisy Slovenské republiky

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující objednává produkt i služby přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře, případně zasláním objednávky e-mailem.

POPIS PRODUKTU A SLUŽEB. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného digitálního obsahu i služeb. Vždy je uvedeno, co produkt či služba zahrnuje, komu jsou určeny a v jakém formátu / jakým způsobem jsou poskytovány. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů.

OBJEDNÁNÍ PRODUKTU. Pro objednání produktu přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář konkrétního produktu, kde jako Kupující vyplníte údaje pro fakturaci (zejména e-mailovou adresu pro dodání produktu, případně jméno, příjmení, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ), zvolíte způsob úhrady.

OBJEDNÁNÍ SLUŽEB. Služby lze objednat e-mailem zaslaným na adresu objednávka@strate9y.com nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní, kdy vyplníte položky formuláře (zejména e-mailovou adresu, jméno a popis požadované služby). Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“.

O obdržení objednávky produktu budete informováni e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Součástí tohoto mailu potvrzujícího obdržení vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě písemné dohody se mnou odeslané na moji elektronickou adresu.

O obdržení objednávky služby budete rovněž informováni automatickým e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Na základě takto zaslané objednávky vám pošlu e-mail, ve kterém navrhnu způsob plnění vámi požadované služby a termín její realizace. Součástí tohoto e-mailu jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF. Jakmile mi e-mailem potvrdíte termín a způsob realizace vámi požadované služby, vystavím vám fakturu, kterou odešlu na vaši elektronickou adresu. Doručením e-mailu s fakturou za požadované služby na vaši elektronickou adresu je kupní smlouva uzavřena.

Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě písemné dohody se mnou odeslané na moji elektronickou adresu. V pochybnostech vás můžu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání vám ji zašleme.

IV. Cena produktu a platba

CENA PRODUKTU A SLUŽEB. U jednotlivých produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny služeb jsou uvedeny na webovém rozhraní na stránce s popisem dané služby. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky produktu (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Objednat“) je již konečnou cenou.

Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu či služby v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky.

V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mojí strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.

ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, obdržíte v příloze e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán či služba co nejdříve realizována. Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ThePay.cz, s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ThePay.cz, s.r.o.Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup. Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v eurech (případně v českých korunách).

SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu a v případě platby v hotovosti je kupní cena produktu splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky, kupní cena služby je splatná do 14 dnů od zaslání faktury, nebo do začátku čerpání služby podle toho, co nastane dříve. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v přiloženém dokumentu Objednávka, resp. na faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Takto uhrazená částka je zálohou na kupní cenu ve výši 100% kupní ceny a o přijetí platby vám přijde e-mailem potvrzení o přijaté platbě. V příloze tohoto e-mailu obdržíte fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

Vybrané digitální produkty je možné platit také formou splátkového kalendáře dle podmínek uvedených u daných produktů. Jednorázová úhrada je oproti splátkovému kalendáři cenově zvýhodněna. Uzavřením smlouvy se kupující zavazuje uhradit celou cenu produktu bez ohledu na to, zda produkt plně využije či nikoliv (např. neúčastní se všech setkání v rámci kurzu, předčasně ukončí účast v kurzu apod.).

V případě rozdělení ceny produktu do několika splátek je kupující povinen uhradit všechny předepsané splátky. V případě neuhrazení navazujících plateb bude kupujícímu odebrán přístup k objednanému produktu (do členské sekce nebo podpůrné skupiny kurzu) bez nároku na vrácení již uhrazené splátky nebo splátek.

V. Dodací podmínky produktu

ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Je-li produktem digitální produkt ve formátu .docx nebo .pdf, bude vám po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslán odkaz v podobě adresy webové stránky, na které je možno obsah stáhnout či otevřít. Je-li produktem online návod nebo kurz, po uhrazení kupní ceny vám bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP).

DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději následující pracovní den poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. Výjimkou může být dodání produktu v případě, kdy neuvedete u své platby správný variabilní symbol. V takovém případě se může dodání produktu zdržet, protože nedojde k automatickému spárování platby s objednávkou.

NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf.

Dodací a storno podmínky služeb

ZPŮSOB DODÁNÍ SLUŽEB. Služba bude dodána dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní nebo dle podmínek individuálně sjednaných. Termíny pro plnění služeb se sjednávají výhradně na pracovní dny a musí být sjednány písemně prostřednictvím elektronické pošty.

INFORMACE, PODPŮRNÉ MATERIÁLY A ZÁZNAMY. Veškeré informace a jakékoli písemné podklady, materiály, audio i video záznamy, doporučení, techniky a další metody předávané prodávající jsou určeny pouze pro účely plnění dané služby a pro osobní potřebu Kupujícího. Není dovoleno je bez písemného souhlasu Prodávající jakkoli sdělovat, předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat je k jakýmkoli komerčním účelům či kdekoli publikovat. Prodávající i Kupující berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně získají v rámci plnění služby, jakou pokládány za důvěrné a jako s takovými s nimi budou nakládat.

ZRUŠENÍ SLUŽBY A STORNO PODMÍNKY. Kupující i Prodávající jsou oprávněni objednanou službu zrušit před započetím plnění dané služby a to písemně zasláním zprávy na elektronickou adresu druhé smluvní strany. Za zrušení objednané služby ze strany Kupujícího je považováno také nedodání všech potřebných podkladů a nastavení potřebných přístupů v dohodnutém termínu nebo nedostavení se na dohodnutou konzultaci do 15 minut od dohodnutého termínu zahájení konzultace.

Zruší-li objednanou službu Kupující alespoň 1 pracovní den a minimálně 24 hodin před dohodnutým zahájením plnění objednané služby, může požadovat náhradní termín pro plnění služby nebo vrácení uhrazené platby za nevyužitou službu. Zruší-li Kupující objednanou službu méně než 1 pracovní den a 24 hodin před dohodnutým zahájením plnění objednané služby, platba za nevyužitou službu propadá ve prospěch Prodávající.

Dostaví-li se Kupující na dohodnutou konzultaci se zpožděním, zmeškaný čas se započítává jako využitý čas plnění služby. Dostaví-li se Prodávající na dohodnutou konzultaci se zpožděním, nahradí zmeškaný čas Kupujícímu v dvojnásobné délce.

Zruší-li Prodávající dohodnutou službu, nabídne Kupujícímu nejbližší možný volný termín pro její náhradní plnění. Kupující má právo rozhodnout se, zda využije službu v náhradním termínu, nebo mu bude vrácena platba za objednanou službu v plné výši.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet

Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. K přehrání obsahu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporujícího video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky.

Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.

UŽIVATELSKÝ ÚČET. K přístupu k uživatelskému účtu obdržíte přístupové údaje obratem po úhradě kupní ceny. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv a nebo závažného porušení těchto VOP jsme oprávněni po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Není-li na webovém rozhraní při objednávce produktu uvedeno jinak, garantujeme vám možnost přístupu do členské sekce zakoupeného online kurzu po dobu 1 roku od udělení přístupu, pak bude přístup do členské sekce zrušen bez předchozího upozornění.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

SLUŽBY. Je-li předmětem kupní smlouvy služba, kterou Kupující uzavřel jako Spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy, pouze pokud sám předem neudělil písemný souhlas se započetím plnění smlouvy před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud Spotřebitel udělí souhlas se započetím plnění kupní smlouvy ve 14denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy a pokud služby byly splněny, nelze již od smlouvy odstoupit. Dojde-li v takovém případě ke splnění části služeb, je Spotřebitel povinen uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

DIGITÁLNÍ OBSAH. Předmětem kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu. Jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy.

Protože mi záleží na vaší spokojenosti, poskytuji vám nad rámec zákonných povinností u online kurzů s postupným zpřístupňováním obsahu garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy odstoupit bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud produkt nesplní vaše očekávání. V takovém případě mě prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na info@strate9y.com nebo písemně na moji adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili.

Odstoupení od Kupní smlouvy podle předchozího odstavce není možné u návodů, které vám v členské sekci zpřístupním celé ihned po uhrazení kupní ceny. Objednávkou a úhradou takového návodu výslovně souhlasíte s tím, že vám návod bude dodán během 14denní lhůty od uzavření smlouvy. Jedná se o digitální obsah, který se nedodává na hmotném nosiči, a protože bude dodán s vaším výslovným předchozím souhlasem, sděluji vám, že v tomto případě nelze od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů.

Nejde-li o případ dle předchozího odstavce nebo jiný případ, kdy od smlouvy nelze odstoupit, máte, jste-li spotřebitel, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na info@strate9y.com nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby.

Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete na webové adrese http://www.strate9y.com/odstoupeni-od-kupni-smlouvy/. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě a v dalších případech stanovených zákonem.

Je-li Vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

Jako Prodávající vám odpovídám, že zboží při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám vám pouze za vady, které má věc při převzetí.

V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu věci za novou a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nové věci bez vad nebo na výměnu součásti či opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu.

Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám novou věc bez vad dodat, vyměnit její součást nebo věc opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím věci věděli, že věc má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu, neodpovídáme za vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta.

Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosíme, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“, „promo“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit emailem na moji elektronickou adresu hanka@bizmod.sk, nebo zaslat písemně na moji adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese: info@strate9y.com

Kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Slovenská obchodná inšpekcia. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úrad pre ochranu osobných údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk.


X. Závěrečná ustanovení obchodních podmínek

Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webové adrese https://www.strate9y.com/zasady-cookies-eu.

Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v e-mailu potvrzujícím objednávku.

 • Tyto VOP jsou účinné od 17. 9. 2023
Přejít nahoru