Valuace společnosti: Klíčový nástroj pro rozhodování investorů

valuace startup

Valuace společnosti je proces, ve kterém se určuje aktuální ekonomická hodnota podniku. Tento proces je nezbytný pro investory, protože jim poskytuje klíčové informace potřebné pro rozhodování o tom, zda do společnosti investovat, a jakou částku by měli investovat. Valuace je založena na analýze mnoha aspektů společnosti, včetně jejího finančního výkonu, tržní pozice, konkurenčních výhod, rizik a potenciálu růstu.

Pro investory je valuace neocenitelným nástrojem, protože jim umožňuje pochopit hodnotu podniku v kontextu trhu a v porovnání s jinými investičními možnostmi.

Valuace je obzvláště důležitá v případě nových firem a startupů, kde může být historický finanční výkon omezený nebo neexistující. V těchto případech se valuace často zaměřuje více na obchodní model, inovativnost produktů nebo služeb, kvalitu managementu, tržní potenciál a schopnost firmy dosáhnout růstu. Investoři hledají v těchto raných fázích podnikání známky toho, že společnost má potenciál stát se úspěšnou a výnosnou.

U startupů a nových firem valuace často zahrnuje velkou míru subjektivity a spekulace, protože se snaží předpovědět budoucí úspěchy na základě nejistých a proměnlivých faktorů. To z valuace dělá nejen vědecký proces, ale také umění, kde intuice a zkušenosti investora hrají klíčovou roli.

Ve výsledku je valuace pro investory základním kamenem pro informované rozhodování. Pomáhá jim určit, kolik by měli za podíl v podniku zaplatit, a poskytuje důležitý rámec pro hodnocení investičních příležitostí, což je nezbytné pro úspěch v dynamickém a konkurenčním podnikatelském prostředí.

Faktory ovlivňující valuaci

Valuace společnosti je ovlivněna celou řadou faktorů, které se dělí na vnitřní a vnější. Tyto faktory společně vytvářejí komplexní obraz o hodnotě a potenciálu společnosti.

Vnitřní faktory:

 1. Finanční ukazatele: Zde patří ukazatele jako jsou obrat, zisk, marže, cash flow a další. Tyto číselné hodnoty poskytují přehled o finančním zdraví a efektivitě podniku. Investoři pečlivě sledují tyto ukazatele, aby pochopili finanční stabilitu a schopnost podniku generovat zisk.
 2. Výkonnost: Výkonnost společnosti se měří na základě její schopnosti dosahovat stanovených cílů a růstu. To zahrnuje růst tržeb, ziskovost, nárůst tržního podílu a další klíčové metriky.
 3. Konkurenceschopnost: Schopnost společnosti konkurovat na trhu, inovovat, udržovat a rozvíjet konkurenční výhody jsou zásadní pro její dlouhodobý úspěch. Konkurenceschopnost může být určena inovativními produkty, silnou značkou nebo efektivními operacemi.
 4. Management: Kvalita a zkušenosti vedení společnosti mají zásadní vliv na její směřování a úspěch. Zkušený a schopný management je často klíčovým faktorem pro investory při rozhodování o investicích.

Vnější faktory:

 1. Tržní podmínky: Tržní podmínky, jako jsou poptávka a nabídka, trendy v odvětví a celková ekonomická situace, mají významný dopad na valuaci. Společnosti působící v rychle rostoucích odvětvích často mají vyšší valuaci.
 2. Konkurence: Přítomnost a intenzita konkurence na trhu může mít vliv na možnosti růstu a ziskovosti společnosti. Silná konkurence může tlačit na marže a omezovat tržní podíl.
 3. Regulace a legislativa: Právní a regulační prostředí může mít zásadní dopad na operace a ziskovost podniku. Změny v zákonech, daňových sazbách nebo environmentálních regulacích mohou ovlivnit podnikání.
 4. Makroekonomické ukazatele: Faktory jako jsou úrokové sazby, inflace, HDP a další makroekonomické indikátory mají dopad na celkové ekonomické prostředí, ve kterém společnost operuje. Tyto faktory mohou ovlivnit náklady na kapitál, kupní sílu zákazníků a celkovou ekonomickou aktivitu.

Všechny tyto faktory dohromady tvoří základ pro ocenění společnosti. Je důležité, aby byly tyto aspekty vyváženě hodnoceny, aby byla valuace co nejvíce přesná a reprezentativní pro skutečnou hodnotu společnosti.

Metody valuace pro nové firmy a startupy

Protože startupy před ziskem nemají údaje o prodejích a ziscích, jsou hodnocení v této fázi spíše uměním než vědou. Neexistuje žádná standardní metodologie nebo vzorec; zatímco někteří investoři říkají, že berou v úvahu faktory jako velikost trhu, jiní přiznávají „instinktivní“ přístup. Pro investory, kteří dávají přednost formálnějším technikám, mohou použít Berkusovu metodu hodnocení nebo Scorecard hodnotící metodu.

Výběr vhodné metody valuace je klíčový pro správné ohodnocení hodnoty startupu nebo nové firmy. Každá metoda má své specifika a je vhodnější pro různé typy podniků a fáze jejich vývoje.

 1. Berkusova metoda:
  • Co to je: Tato metoda je určena pro startupy, které ještě nezačaly generovat tržby. Hodnotí startup na základě pěti klíčových faktorů, jako jsou tým, produkt, obchodní model, strategické vztahy a prodejní/skupovací schopnosti.
  • Jak to funguje: Každému z těchto faktorů je přiřazena finanční hodnota, která odráží jeho přínos k potenciálnímu úspěchu společnosti. Tyto hodnoty se následně sečtou, aby byla určena celková hodnota startupu.
  • Pro koho je vhodná: Ideální pro startupy s inovativním nápadem a silným týmem, ale které ještě nezačaly vydělávat peníze.
 2. Scorecard metoda:
  • Co to je: Porovnává váš startup s nedávnými prodeji nebo investicemi do podobných společností.
  • Jak to funguje: Najdete podobné startupy, které byly prodány nebo získaly investice, a použijete jejich prodejní cenu nebo ocenění jako referenci pro valuaci vašeho startupu.
  • Pro koho je vhodná: Užitečná pro startupy, které mohou nalézt relevantní srovnání s jinými firmami ve stejném odvětví nebo na podobné vývojové úrovni.
 3. Cost-to-Duplicate přístup:
  • Co to je: Odhaduje, kolik by stálo znovu vybudovat váš startup.
  • Jak to funguje: Sečtete všechny dosavadní náklady vynaložené na vývoj, výzkum, marketing a další aspekty podnikání.
  • Pro koho je vhodná: Pro firmy, které mají významné náklady na vývoj a výzkum, a kde tyto náklady reprezentují významnou část hodnoty společnosti.
 4. Metoda rizikových faktorů:
  • Co to je: Přistupuje k valuaci z pohledu rizik spojených s podnikáním.
  • Jak to funguje: Začnete s počátečním odhadem hodnoty a pak upravujete tuto hodnotu podle různých specifických rizik (tržních, konkurenčních, operativních atd.).
  • Pro koho je vhodná: Pro startupy, které chtějí zahrnout do valuace různé rizikové faktory, jako je nejistota trhu nebo konkurence.
 5. Diskontované cash flow (DCF):
  • Co to je: Metoda založená na odhadu budoucích příjmů firmy a jejich diskontování na současnou hodnotu.
  • Jak to funguje: Odhadnete budoucí peněžní toky (příjmy) a ty pak „diskontujete“ na jejich současnou hodnotu pomocí určité diskontní sazby.
  • Pro koho je vhodná: Pro firmy s jasným a realistickým plánem budoucího růstu a příjmů, obzvláště vhodné pro ty, které již generují tržby nebo mají silný obchodní model.
metody valuace startup

Scorecard Metoda

1. Výběr porovnatelných společností

 • Nejprve je třeba najít průměrnou valuaci nedávno financovaných nových firem a startupů ve vašem odvětví a regionu. Tyto informace můžete získat z veřejně dostupných zdrojů, zpráv o investicích nebo z databází o startupovém ekosystému. Předpokládejme, že hodnota podobné firmy byla 500 000 EUR.

2. Hodnocení vašeho startupu

 • Hodnotíte váš startup v několika klíčových oblastech a porovnáváte jej s průměrem vybraných porovnatelných společností. Tyto oblasti zahrnují:
  • Síla Týmu: Expertiza a zkušenosti zakladatelů a klíčových členů týmu.
  • Velikost Příležitosti: Velikost trhu a potenciál růstu.
  • Produkt nebo Služba: Stádium vývoje produktu nebo služby a jejich diferenciaci.
  • Konkurenční Prostředí: Síla konkurence a vaše pozice na trhu.
  • Marketing/ Prodejní Kanály a partnerství: Strategie a efektivita marketingu a prodeje.
  • Potřeba Dalšího Investování: Jaké další zdroje budou potřeba pro růst.
  • Další Faktory: Například regulace nebo technologické trendy.
 • Každé oblasti přiřadíme váhu – Síla manažerského týmu (0-30 %) Velikost příležitosti (0-25 %) Produkt/technologie (0-15 %) Konkurenční prostředí (0-10 %) Marketingové/prodejní kanály/partnerství (0-10 %) Potřeba další investice (0-5 %) Ostatní (0-5 %). Procenta představují relativní význam každého faktoru dohromady dávají 100%.

3. Přiřazení procentních hodnot

 • Každé z těchto kategorií přiřadíte procentní hodnotu založenou na tom, jak dobře si váš startup vede ve srovnání s porovnatelnými společnostmi. Například, můžete ohodnotit svůj tým na 125 % průměru, pokud věříte, že je nadprůměrně silný.

4. Výpočet valuace

 • Vynásobíte průměrnou valuaci porovnatelných společností procentními hodnotami vašeho startupu v každé kategorii a získáte tak odhadovanou valuaci vašeho podniku.
 • Pokud určíte, že tým je o 25 % lepší než jeho průměrný konkurent, pak použijte číslo 125 %. Síla manažerského týmu tvoří 30 % celkového skóre, takže pro výpočet váženého skóre pro tento faktor vynásobte 125 % 30 %, abyste dostali 0,375.
 • To udělejte pro každý faktor a dostanete celkové skóre.
 • Nakonec vynásobte celkové skóre základním hodnocením. V tomto příkladu je celkové skóre 1,2, které, vynásobené základním 500000 EUR, vede k hodnocení 625000 EUR.Bylo by tedy oprávněné žádat po investorovi 60000 EUR za 10% firmy.
scorecard metoda valuace

5. Výhody a nevýhody Scorecard metody

 • Výhody:
  • Poskytuje komplexnější pohled na startup oproti jednodušším metodám.
  • Umožňuje zohlednit různé aspekty podnikání, nejen finanční faktory.
 • Nevýhody:
  • Může být subjektivní, zejména při hodnocení a porovnávání s jinými společnostmi.
  • Vyžaduje dostupnost dat o porovnatelných společnostech.

Scorecard metoda je tedy užitečným nástrojem pro začínající podniky, které se snaží ocenit svůj potenciál v různých klíčových oblastech, i když ještě nevydělávají.

Berkusova metoda

berkusova metoda valuace

Berkusova metoda je přístup k valuaci startupů, zejména těch v rané fázi, které ještě nemají stabilní příjmy nebo zisky. Tato metoda se zaměřuje na pět klíčových faktorů úspěchu a přiřazuje jim finanční hodnotu. Níže je obecný postup, jak Berkusovu metodu použít krok za krokem:

1. Identifikace klíčových faktorů úspěchu

 • Kvalita týmu: Expertiza a zkušenosti zakladatelů a klíčových členů týmu.
 • Atraktivita produktu: Unikátnost a tržní potenciál produktu nebo služby.
 • Technologická inovace: Význam a dopad jakýchkoli technologických inovací.
 • Strategická partnerství: Důležitost a hodnota strategických partnerství a vztahů.
 • Trakce/první prodeje: Existující trakce nebo předprodeje, které ukazují zákaznický zájem.

2. Stanovení maximální hodnoty pro každý faktor

 • Berkusova metoda obvykle určuje maximální hodnotu, kterou lze přiřadit každému z těchto faktorů. Tato hodnota se může lišit, ale často se pohybuje kolem $500,000 za každý faktor.

3. Přiřazení hodnoty každému faktoru

 • Pro každý z pěti faktorů odhadněte, jak významně přispívají k potenciálu a úspěchu podniku.
 • Přiřaďte každému faktoru finanční hodnotu až do stanoveného maxima na základě vašeho hodnocení jejich přínosu.

4. Sčítání hodnot pro odhad celkové valuace

 • Sečtěte hodnoty přiřazené každému z pěti faktorů. Výsledná suma je odhadem celkové valuace startupu podle Berkusovy metody.

5. Revize a přizpůsobení

 • Vzhledem k tomu, že se jedná o subjektivní odhad, měl by být postup pravidelně revidován a aktualizován podle nově získaných informací a vývoje podniku.

6. Dokumentace a obhajoba odhadu

 • Je důležité zdokumentovat, jak byly jednotlivé hodnoty určeny, a být připraven obhájit váš odhad před potenciálními investory nebo zainteresovanými stranami.

Valuace v začátcích podnikání

Valuace je klíčovým krokem pro podnikatele a investory, který pomáhá určit ekonomickou hodnotu podniku. Tento proces je zvláště důležitý pro nové podniky, které často nemají dlouhou historii finančních výsledků nebo stabilní cash flow. Při jejich valuaci se proto často spoléhá na metody, které hodnotí nejen číselné ukazatele, ale i kvalitativní faktory, jako je síla týmu, inovativnost produktu, tržní potenciál a strategické partnerství.

Metody jako Scorecard Valuation a Berkusova metoda nabízejí strukturovaný přístup k hodnocení těchto faktorů. Tyto metody umožňují investorům a zakladatelům vyvážit kvantitativní nedostatky typické pro rané fáze podnikání s kvalitativními silnými stránkami, které mají potenciál významně ovlivnit úspěch startupu.

Valuace startupu je však vždy spojena s určitou mírou nejistoty a rizika. Trh se neustále vyvíjí, a co je dnes považováno za inovativní a slibné, může zítra ztratit na atraktivitě. Proto je důležité, aby valuace byla pružná a pravidelně revidována, aby odrážela aktuální tržní a podnikatelské podmínky.

Pro začínající podnikatele je důležité pochopit, že valuace není jen o číslech, ale i o příběhu, který za těmito čísly stojí. Úspěšná valuace vyžaduje kombinaci finančního porozumění, strategického plánování a schopnosti přesvědčivě komunikovat vizi a potenciál startupu.

V konečném důsledku je proces valuace startupu základním kamenem pro rozhodování o investicích, strategickém rozvoji a dlouhodobém úspěchu. Jde o vyvážený akt mezi analytickými dovednostmi, intuicí a hlubokým porozuměním trhu a technologii, které podnik využívá.

Doporučené další zdroje:

 1. McKinsey & Company Inc., Koller, T., Goedhart, M., & Wessels, D. (2020). Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. John Wiley & Sons.
 2. Feld, B., & Mendelson, J. (2019). Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist. John Wiley & Sons.
 3. Damodaran, A. (2011) The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit. Wiley
 4. Derindere Köseoglu, S. (2023). A Practical Guide for Startup Valuation. Springer

Související

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Přejít nahoru