konkurenčná výhoda

Konkurenčná výhoda

« Back to Glossary Index

Konkurenčná výhoda je pojem používaný v oblasti obchodnej stratégie na označenie schopnosti organizácie dosahovať vynikajúce výsledky v porovnaní s konkurenciou. Táto výhoda je často založená na jedinečných vlastnostiach spoločnosti, ktoré sú ťažko napodobiteľné alebo prekonateľné konkurenciou.

Historický kontext koncepcie konkurenčnej výhody siaha do 80. rokov rokov 20. storočia, keď Michael E. Porter predstavil svoj model piatich síl a koncept hodnotového reťazca. Porter definoval konkurenčnú výhodu ako schopnosť firmy vytvárať ekonomickú hodnotu vyššiu ako jej konkurenti.

Teoretické základy konkurenčnej výhody spočívajú v pochopení toho, ako môžu firmy využiť svoje jedinečné zdroje a schopnosti na dosiahnutie lepšieho postavenia na trhu. Patria sem rôzne aspekty, ako sú technologické inovácie, značka, kvalita výrobkov alebo služieb, služby zákazníkom, efektívne procesy a firemná kultúra.

Dôraz na konkurenčnú výhodu je dnes kľúčový vo všetkých odvetviach. S rastúcim tempom globalizácie a technologických zmien musia spoločnosti neustále inovovať a prispôsobovať svoje stratégie, aby si udržali alebo získali konkurenčnú výhodu. Patria sem investície do výskumu a vývoja, digitalizácia procesov, využívanie údajov a analytiky na lepšie pochopenie trhu a potrieb zákazníkov a budovanie silných značiek.

Súčasné trendy zahŕňajú zameranie na udržateľnosť a sociálnu zodpovednosť ako zdroje konkurenčnej výhody. Spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na udržateľné postupy a sociálnu zodpovednosť podnikov, si môžu získať priazeň zákazníkov a odlíšiť sa od konkurencie. Okrem toho sa čoraz viac využíva umelá inteligencia a automatizácia na zefektívnenie procesov a zlepšenie zákazníckej skúsenosti.

Relevantná literatúra a zdroje k pojmu konkurenčná výhoda

  1. Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.
  2. Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.
  3. Prahalad, C. K., & Hamel, G. (1990). The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review.

Inovace - J�n Ko?turiak, J�n Cha?image 101051097 13717911

Strategick� ?�zen� podniku - Roman Zuz�k - e-knihaimage 101051097 13717911

Oce?ov�n� podniku a standardy hodnotyimage 101051097 14299749

STRATE9Ycast
Návrat hore