SWOT analýza

SWOT analýza

« Back to Glossary Index

Analýza SWOT, akronym pre silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby, je nástroj strategického plánovania, ktorý sa používa na identifikáciu a analýzu kľúčových faktorov ovplyvňujúcich organizáciu. Tento nástroj pomáha organizáciám rozvíjať stratégie tým, že poskytuje jasný prehľad o ich interných a externých aspektoch.

SWOT analýza cz


Historicky možno SWOT analýzu vysledovať až do 60. rokov 20. storočia, keď bol vyvinutý na Stanfordskej univerzite ako súčasť výskumného projektu. Tento nástroj bol navrhnutý tak, aby poskytoval komplexný pohľad na strategické pozície spoločností, a odvtedy sa stal štandardným nástrojom v obchodnom a strategickom plánovaní.

V teoretickom kontexte sa analýza SWOT používa na identifikáciu a hodnotenie kľúčových interných a externých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť organizácie dosiahnuť svoje ciele. Silné a slabé stránky sú vnútorné faktory, ktoré môže organizácia priamo ovplyvniť, zatiaľ čo príležitosti a hrozby predstavujú vonkajšie faktory, ktoré sú mimo priamej kontroly organizácie.

V dnešnom podnikateľskom prostredí sa analýza swat široko využíva pri strategickom rozhodovaní vo všetkých typoch organizácií, od malých podnikov až po veľké korporácie. Je obzvlášť užitočná pri formulovaní stratégií, hodnotení nových trhov, výrobkov alebo služieb a analýze konkurencie.

Správny postup tvorby analýzy SWOT

Správny postup tvorby analýzy SWOT zahŕňa niekoľko kľúčových krokov, ktoré pomáhajú identifikovať silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby organizácie alebo projektu. Analýza SWOT je nástroj strategického plánovania, ktorý organizáciám umožňuje posúdiť ich vnútorné a vonkajšie prostredie. Tu je prehľad základných krokov:

 1. Príprava: Pred začatím analýzy SWOT je dôležité určiť cieľ analýzy. Môže ísť o hodnotenie celej organizácie, konkrétneho projektu, produktu alebo služby. Dôležité je tiež zostaviť tím ľudí, ktorí sa budú podieľať na analýze, aby reprezentovali rôzne perspektívy a odborné znalosti.
 2. Identifikácia silných a slabých stránok: tieto faktory sú interné; medzi silné stránky môžu patriť špeciálne zručnosti, technologické schopnosti, silné vzťahy so zákazníkmi alebo silná značka. Medzi slabé stránky môžu patriť nedostatky vo finančných zdrojoch, zastarané technológie, neefektívne procesy alebo nedostatky v portfóliu produktov.
  • Môžeme napríklad použiť nasledujúcu analýzu:
   • Analýza hodnotového reťazca: pomocou tohto nástroja môžeme rozdeliť interné činnosti organizácie na jednotlivé zložky (napr. prevádzku, logistiku, marketing) a určiť, kde sa vytvára hodnota a kde môžu existovať potenciálne slabé miesta. Táto analýza pomáha identifikovať oblasti na zlepšenie a inováciu v rámci prevádzky.
   • Analýza zdrojov a schopností: táto analýza skúma vnútorné zdroje (t. j. finančné, ľudské, technologické atď.) a schopnosti organizácie s cieľom identifikovať jedinečné kompetencie, ktoré poskytujú konkurenčnú výhodu, a oblasti, v ktorých organizácia zaostáva.
   • Porovnávanie : Porovnávanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) a procesov s konkurenciou alebo najlepšími postupmi v odvetví umožňuje organizáciám identifikovať silné stránky, v ktorých vynikajú, a slabé stránky, ktoré je potrebné zlepšiť.
   • Finančná analýza: posúdenie finančných ukazovateľov, ako sú likvidita, zadlženosť, ziskovosť a peňažné toky, poskytuje prehľad o finančnom zdraví organizácie, jej silných stránkach a potenciálnych finančných slabinách.
   • Analýza ľudských zdrojov: posúdenie efektívnosti a schopností tímu, organizačnej kultúry a vedenia môže odhaliť kľúčové silné stránky ľudského kapitálu a oblasti, ktoré je potrebné rozvíjať alebo zlepšiť.
   • Analýza VRIO (Value, Rarity, Imitability, Organization): tento strategický analytický nástroj sa používa na identifikáciu a hodnotenie zdrojov a schopností spoločnosti z hľadiska ich hodnoty, vzácnosti, napodobiteľnosti a organizačnej podpory. VRIO možno použiť na identifikáciu zdrojov a schopností, ktoré predstavujú skutočné konkurenčné výhody a môžu podporiť udržateľnú výkonnosť podniku.
   • Matica BCG (Matica Boston Consulting Group)Odpoveď: Hoci sa matica BCG zameriava predovšetkým na portfólio produktov alebo služieb firmy, môže tiež poskytnúť prehľad o silných a slabých stránkach firmy tým, že určí, ktoré produkty alebo služby sú „hviezdami“ (vysoký rast, vysoký podiel na trhu), „otáznikmi“ (vysoký rast, nízky podiel na trhu), „dojnými kravami“ (nízky rast, vysoký podiel na trhu) a „psami“ (nízky rast, nízky podiel na trhu). Táto analýza vám pomôže rozhodnúť sa, kam alokovať zdroje, aby ste maximalizovali rast a ziskovosť.
   • Marketingová analýza: skúmanie trhových trendov, segmentácie trhu, správania zákazníkov, konkurentov a marketingového mixu (produkt, cena, miesto, propagácia) poskytuje komplexný pohľad na trhovú pozíciu firmy a jej schopnosť uspokojovať potreby zákazníkov lepšie ako konkurencia. Marketingová analýza môže odhaliť silné stránky produktov alebo služieb, značky, distribúcie alebo komunikačných stratégií, ako aj identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť.
 3. Identifikácia príležitostí a hrozieb: tieto faktory sú externé; príležitosti môžu zahŕňať trhové trendy, technologický vývoj, zmeny v regulačnom prostredí alebo nové segmenty trhu. Medzi hrozby môžu patriť konkurenčné opatrenia, negatívne trhové trendy, politická nestabilita alebo hospodárska recesia.
  • Môžeme napríklad použiť nasledujúcu analýzu:
   • PEST analýza O: Tento nástroj systematicky skúma politické, ekonomické, sociálne, technologické, environmentálne a legislatívne faktory, ktoré môžu ovplyvniť organizáciu. Pomáha identifikovať príležitosti aj hrozby vyplývajúce z makroekonomického prostredia.
   • Analýza piatich síl Michaela Portera: tento rámec možno použiť na analýzu konkurenčných síl v odvetví vrátane konkurencie medzi existujúcimi firmami, hrozby nových účastníkov na trhu, hrozby substitučných výrobkov alebo služieb, vyjednávacej sily dodávateľov a vyjednávacej sily zákazníkov. Táto analýza môže odhaliť kľúčové príležitosti a hrozby vo vonkajšom konkurenčnom prostredí.
   • Analýza konkurencie: posúdenie stratégií, silných a slabých stránok, trhového podielu a ponuky výrobkov konkurentov môže odhaliť príležitosti na odlíšenie alebo identifikovať potenciálne hrozby vyplývajúce zo zvýšenej konkurencie.
   • Analýza trhových trendov: monitorovanie a analýza súčasných a budúcich trendov v oblasti záujmu organizácie vrátane zmien v správaní zákazníkov, technologických inovácií, potrieb a preferencií trhu môže pomôcť identifikovať nové trhové príležitosti a potenciálne hrozby.
   • Analýza scenárov: táto metóda umožňuje organizáciám preskúmať a pripraviť sa na rôzne budúce scenáre zvážením možných výsledkov rôznych vonkajších faktorov. Pomáha identifikovať príležitosti a hrozby, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku rôznych budúcich udalostí alebo trendov.
   • Analýza zainteresovaných strán: identifikácia a posúdenie očakávaní a vplyvu rôznych skupín zainteresovaných strán vrátane zákazníkov, dodávateľov, partnerov, regulačných orgánov a verejnosti môže odhaliť potenciálne príležitosti na spoluprácu a rast, ako aj hrozby vyplývajúce z protichodných záujmov alebo požiadaviek.
 4. Hodnotenie interných a externých faktorov: na hodnotenie a stanovenie priorít interných a externých faktorov používame matice IFE(Internal Factor Evaluation) a EFE (External Factor Evaluation).
  • Matica IFE je analytický nástroj, ktorý sa používa na identifikáciu a posúdenie hlavných silných a slabých stránok vnútorného prostredia organizácie. Každý vnútorný faktor sa hodnotí na základe jeho relatívnej dôležitosti a príspevku k vnútornej sile alebo slabosti organizácie. Hodnotenie sa zvyčajne pohybuje od 1 (najmenší význam/prínos) po 4 (najväčší význam/prínos). Celkové skóre matice IFE môže naznačovať celkovú silu vnútorného prostredia organizácie.
  • Matica EFE sa používa na identifikáciu a posúdenie dôležitosti externých príležitostí a hrozieb. Rovnako ako v prípade IFE sa každý externý faktor hodnotí na základe jeho dôležitosti pre organizáciu, pričom sa hodnotí od 1 (najmenej dôležitý) po 4 (najdôležitejší). Toto hodnotenie pomáha organizáciám určiť, ktoré externé faktory by mali byť v ich strategickom plánovaní prioritné. Celkové skóre matice EFE odráža účinnosť organizácie pri reagovaní na vonkajšie prostredie.
 5. Analýza a interpretácia údajov: Po zhromaždení všetkých informácií je dôležité ich analyzovať a interpretovať. Cieľom je pochopiť, ako môžu vnútorné silné a slabé stránky ovplyvniť schopnosť organizácie využívať príležitosti a čeliť hrozbám.
 6. Formulovanie stratégie SWOT: na základe informácií získaných z analýzy by sa mali formulovať stratégie, ktoré využívajú silné stránky a príležitosti, minimalizujú vplyv slabých stránok a chránia pred hrozbami. To môže zahŕňať rôzne strategické smery, ako je diverzifikácia, špecializácia, partnerstvá alebo inovácie.
 7. Akčný plán: Na záver je dôležité vypracovať konkrétne akčné plány na realizáciu stratégií. To by malo zahŕňať stanovenie cieľov, určenie zodpovedných osôb, časového harmonogramu a potrebných zdrojov.
 8. Priebežné hodnotenie a aktualizácia: analýza SWOT by sa mala považovať za živý dokument, ktorý sa neustále aktualizuje, aby odrážal zmeny vo vnútornom a vonkajšom prostredí organizácie.

Je dôležité si uvedomiť, že úspech analýzy SWOT závisí od úplnosti a presnosti zhromaždených informácií a od schopnosti tímu efektívne komunikovať a spolupracovať pri určovaní a realizácii stratégií. Výstupom tejto analýzy je tabuľka SWOT, v ktorej sú jednotlivé faktory zoradené od najdôležitejšieho po najmenej dôležitý faktor. Na hodnotenie faktorov používame maticu EFE (matica vonkajších faktorov) a maticu IFE (matica vnútorných faktorov).

Relevantná literatúra a zdroje k pojmu SWOT analýza:

 1. Weihrich, H. (1982). The TOWS Matrix—A Tool for Situational Analysis. Long Range Planning, 15(2), 54-66.
 2. Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.
 3. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th Edition). Pearson.

Strategick� management lidsk�ch zdroj? - Hana Urbancov�, Pavla Vrabcov� - e-knihaimage 101051097 13717911

Jak dostat firmu z krize - Vladim�r John - audioknihaimage 101051097 13717911

Tvorba strategie a strategick� pl�nov�n�, Fotr Ji?�image 101051097 14061321

Návrat hore