I. Základné ustanovenia

Nižšie nájdete Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktoré sa vzťahujú na poskytovanie digitálnych produktov (digitálneho obsahu), konkrétne online kurzov, webinárov, e-kníh a iných produktov digitálneho obsahu, ktoré sú prístupné cez webové rozhranie www.strate9y.com.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY
I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných podmienok

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na nákup e-kníh (elektronických kníh) a online príručiek a kurzov (ďalej len „digitálny obsah“ alebo „produkt“) a na objednávanie služieb (mentoring a koučing – ďalej len „služby“) prostredníctvom webového rozhrania www.strate9y.com, ktoré prevádzkuje spoločnosť Bizmod s.r.o., IČO: 45641439, so sídlom Suché miesto 79, 90025 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri SR, so sídlom na adrese sídla spoločnosti. registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 67063/B (ďalej aj ako „predávajúci“).
 2. Nákup digitálneho obsahu a služieb sa uskutočňuje na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Proces uzatvárania kúpnej zmluvy je podrobne opísaný v čl. III. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a podrobne popisuje a vysvetľuje práva a povinnosti oboch strán kúpnej zmluvy, t. j. kupujúceho a predávajúceho. Ustanovenia kúpnej zmluvy, ktoré sa líšia od ustanovení VOP, majú prednosť (t. j. text kúpnej zmluvy má prednosť pred textom VOP). VOP riešia aj niektoré ďalšie otázky súvisiace s nákupom digitálneho obsahu, služieb alebo používaním webovej stránky www.strate9y.com.
 3. Chcem, aby moje výrobky a služby boli pre vás prínosom, a chcem, aby ste si čas strávený na mojej webovej stránke užili, aby ste presne vedeli, čo na mojej webovej stránke nájdete, ako funguje celý proces nákupu výrobku od výberu až po dodanie, čo môžete očakávať a ako sa vysporiadam s vašimi požiadavkami. To všetko nájdete v týchto VOP.
 4. VOP obsahujú informácie, ktoré musíte mať pred nákupom odo mňa. Pozorne si prečítajte VOP a v prípade akýchkoľvek pripomienok alebo otázok ma kontaktujte ešte pred objednaním produktu (t. j. pred kliknutím na tlačidlo „Objednať“). Kontakty nájdete v čl. II. VOP. Vzájomná komunikácia je najlepším spôsobom, ako v budúcnosti odstrániť akékoľvek nedorozumenia medzi nami. Kliknutím na tlačidlo „Objednať“ mi dávate najavo, že ste sa oboznámili s VOP, prečítali si ich a súhlasíte s priebehom obchodu, ktorý tu opisujem. Tým zároveň dávate najavo, že svoju objednávku myslíte vážne a že ste rovnako ako ja pripravení plniť svoje záväzky z následne uzatvorenej kúpnej zmluvy (t. j. ja ako predávajúci predovšetkým dodám výrobok alebo službu presne podľa vašej objednávky a vy ako kupujúci zaplatíte za dodaný výrobok alebo službu dohodnutú cenu).
 5. Všetky dôležité informácie sú k dispozícii vo VOP. Viem, že ich nie je veľa, takže tu je obsah pre rýchlu orientáciu:
  Obsah VOP:
  I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu podmienok
  II. Dôležité pojmy (definície)
  III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
  IV. Cena produktu a platba
  V. Dodacie podmienky
  VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho interakcii s hardvérom a
  softvér, používateľské konto
  VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  VIII. Záruka, práva z chybného plnenia
  IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov X. Záverečné ustanovenia

II. Dôležité pojmy (definície) VOP

PREDAJCOVIA.
Predávajúci je právnická osoba:
Bizmod s.r.o.
ID: 45641439
DIC: SK2023092698
so sídlom Suché miesto 79, 90025 Chorvátsky Grob, Slovensko
Registrované v obch. register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 67063/B
Adresa dodania: Suché miesto 79, 90025 Chorvátsky Grob, Slovensko
Kontaktný telefón: +421 907 102 146
E-mailová adresa pre doručovanie: info@strate9y.com

KUPUJÚCI. Kupujúci je ten, kto s nami ako predávajúcim uzavrie kúpnu zmluvu prostredníctvom webového rozhrania www.strate9y.com a objedná si tak službu alebo kúpi niektorý z produktov ponúkaných na webovom rozhraní. Kupujúcim môže byť podnikateľ (fyzická osoba, často označovaná ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo právnická osoba, napr. spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť) alebo spotrebiteľ.

SPOTREBITEĽ. Podľa zákona je spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Ak ste fyzická osoba a v objednávke uvediete svoje IČO, predpokladá sa, že kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ a nie ako spotrebiteľ.

SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA. Ide o kúpnu zmluvu, v ktorej spotrebiteľ vystupuje ako kupujúci. Podľa súčasných právnych predpisov je spotrebiteľ chránený viac ako kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Zároveň má predávajúci voči spotrebiteľovi viac povinností ako voči ktorémukoľvek inému kupujúcemu a je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie stanovené Občianskym zákonníkom aj zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ak je kupujúcim iná osoba ako spotrebiteľ, ustanovenia VOP, ktoré sú určené výlučne na ochranu spotrebiteľa, sa neuplatňujú.

ZMLUVA UZAVRETÁ NA DIAĽKU. Je kúpna zmluva, ak sa uzatvára prostredníctvom PROSTRIEDKOV DIAĽKOVEJ KOMUNIKÁCIE, t. j. sa uzatvára bez toho, aby sa predávajúci a kupujúci museli osobne stretnúť, pretože sa uzatvára prostredníctvom webového rozhrania (na základe objednávky vykonanej priamo na webovej stránke www.strate9y.com vyplnením potrebných údajov kupujúcim) alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo s použitím obdobných komunikačných prostriedkov.

Náklady spojené s používaním prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä náklady na internetové pripojenie a telefonické hovory) znášate vy a nelíšia sa od bežnej sadzby účtovanej vaším operátorom alebo. poskytovateľa internetových služieb. Odoslaním objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. Ide o platné právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Sú to najmä zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, ako aj ďalšie súvisiace predpisy Slovenskej republiky

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci si objedná produkt a služby prostredníctvom webového rozhrania, t. j. prostredníctvom objednávkového systému, zaslaním vyplneného objednávkového formulára alebo zaslaním objednávky e-mailom.

OPIS PRODUKTU A SLUŽBY. Webové rozhranie poskytuje podrobný opis ponúkaného digitálneho obsahu a služieb. Vždy je uvedené, čo produkt alebo služba obsahuje, pre koho je určená a v akom formáte/ako sa poskytuje. Všetky prezentácie produktov a služieb na webovom rozhraní slúžia len na informačné účely. Ako predávajúci nie som povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa týchto výrobkov.

OBJEDNANIE PRODUKTU. Pre objednanie produktu cez webové rozhranie môžete použiť objednávkový formulár pre konkrétny produkt, kde ako kupujúci vyplníte fakturačné údaje (najmä e-mailovú adresu pre doručenie produktu, prípadne meno, priezvisko, adresu, pre podnikateľov IČO alebo DIČ), zvolíte spôsob platby.

OBJEDNÁVANIE SLUŽIEB. Služby si môžete objednať e-mailom zaslaným na adresu objednávka@strate9y.com alebo prostredníctvom objednávkového formulára na webovom rozhraní, kde vyplníte položky formulára (najmä e-mailovú adresu, názov a popis požadovanej služby). Pred odoslaním objednávky môžete skontrolovať a zmeniť údaje zadané v objednávkovom formulári a v prípade potreby opraviť prípadné chyby a nezrovnalosti. Ak chcete zadať objednávku, kliknite na tlačidlo „Objednať“.

O prijatí objednávky výrobku budete informovaní e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke alebo pri registrácii. Tento e-mail potvrdzujúci prijatie vašej objednávky obsahuje aktuálne zmluvné podmienky vo formáte PDF. Informácia o prijatí objednávky sa odosiela automaticky. Doručením potvrdenia objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je kúpna zmluva uzavretá. Akékoľvek zmeny uzavretej kúpnej zmluvy (vrátane zrušenia objednávky) sú potom možné len na základe písomnej dohody so mnou zaslanej na moju e-mailovú adresu.

O prijatí objednávky služby budete informovaní aj automatickým e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Na základe takto zaslanej objednávky vám zašlem e-mail, v ktorom navrhnem spôsob realizácie vami požadovanej služby a termín jej realizácie. Platné podmienky vo formáte PDF sú súčasťou tohto e-mailu. Po potvrdení termínu a spôsobu požadovanej služby e-mailom vystavím faktúru, ktorú vám zašlem na vašu e-mailovú adresu. Doručením e-mailu s faktúrou za požadované služby na vašu e-mailovú adresu je kúpna zmluva uzatvorená.

Akékoľvek zmeny uzavretej kúpnej zmluvy (vrátane zrušenia objednávky) sú potom možné len na základe písomnej dohody so mnou zaslanej na moju e-mailovú adresu. V prípade pochybností vás môžem kontaktovať, aby som overil pravosť objednávky, a ak nebudem schopný overiť pravosť objednávky, objednávka sa považuje za nezadanú a nebudem sa ňou ďalej zaoberať.

Kúpna zmluva a VOP sa uzatvárajú v českom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej forme a pozostáva z vašej objednávky, jej prijatia nami a týchto VOP. Zmluvu archivujeme v elektronickej podobe, nie je prístupná tretím stranám. Na požiadanie vám ho zašleme.

IV. Cena produktu a platba

CENA VÝROBKU A SLUŽIEB. Cena každého produktu je uvedená aj vo webovom rozhraní. Ceny služieb sú uvedené vo webovom rozhraní na stránke s popisom služby. Ceny sú platné dovtedy, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní. Vzhľadom na povahu výrobkov nie sú s ich dodaním spojené žiadne prepravné ani iné náklady. Vypočítaná cena zobrazená v súhrne objednávky produktu (t. j. pred kliknutím na tlačidlo „Objednať“) je už konečná cena.

Dohodnutá kúpna cena je cena uvedená za výrobok alebo službu v čase odoslania vašej objednávky (ako je uvedené v odoslanom objednávkovom formulári). Ak dôjde k zjavnej chybe v uvedení ceny na webovom rozhraní (ide predovšetkým o preklep, chybu pri zadávaní cien) alebo k podobnej chybe v procese uzatvárania kúpnej zmluvy, nie som povinný dodať vám produkt za takúto zjavne nesprávnu cenu, a to ani v prípade automatického potvrdenia prijatia objednávky.

V prípade, že ste túto zjavne nesprávnu cenu už zaplatili, mám právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak dôjde k zmene kúpnej ceny v čase medzi odoslaním vašej objednávky a jej potvrdením, platí kúpna cena platná v čase odoslania objednávky, pokiaľ sa výslovne nedohodneme inak.

Ak sa výslovne nedohodneme inak, som povinný dodať vám výrobok až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny. Výrobok zostáva v mojom vlastníctve až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

SPÔSOB PLATBY. Kúpnu cenu môžete zaplatiť v hotovosti bankovým prevodom na môj bankový účet: pokyny na platbu dostanete v prílohe e-mailu potvrdzujúceho prijatie objednávky. Pri platbe nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby sa platba mohla rýchlo spárovať a výrobok alebo služba mohli byť čo najskôr dodané. Bezhotovostná online platba kreditnou kartou alebo tzv. rýchly online bankový prevod prostredníctvom platobného portálu.

Platobné metódy sú pripojené k platobnej bráne spoločnosti ThePay.cz, s.r.o., ktorá poskytuje bezpečnú technológiu na prijímanie kreditných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, čísla kreditných kariet a heslá do elektronického bankovníctva sú zadávané prostredníctvom zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti ThePay.cz, s.r.o. Tieto informácie mi spoločnosť neposkytuje a nemám k nim prístup. Akékoľvek ďalšie spôsoby platby budú uvedené vo webovom rozhraní alebo môžu byť výslovne dohodnuté medzi nami. Kúpna cena sa platí v eurách (alebo českých korunách).

SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY. V prípade bankového prevodu a v prípade platby v hotovosti je kúpna cena výrobku splatná do 14 dní od potvrdenia prijatia objednávky, kúpna cena služby je splatná do 14 dní od zaslania faktúry alebo od začiatku poskytovania služby, podľa toho, čo nastane skôr. Dátum splatnosti je uvedený v platobných pokynoch, resp. v priloženom dokumente objednávky. na faktúre. Kúpna cena je zaplatená v okamihu, keď je príslušná suma pripísaná na môj bankový účet.

Takto zaplatená suma predstavuje zálohu vo výške 100 % kúpnej ceny a vy dostanete e-mailové potvrdenie o prijatí platby. V prílohe tohto e-mailu dostanete faktúru, ktorá zároveň slúži ako dodací list.

Za vybrané digitálne produkty je možné platiť aj formou platobného plánu podľa podmienok stanovených pre dané produkty. Jednorazová platba je za zvýhodnenú cenu v porovnaní so splátkovým kalendárom. Uzatvorením zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť plnú cenu produktu bez ohľadu na to, či produkt využije v plnom rozsahu (napr. nezúčastní sa všetkých stretnutí v rámci kurzu, predčasne ukončí účasť na kurze atď.).

Ak je cena výrobku rozdelená do viacerých splátok, kupujúci je povinný zaplatiť všetky predpísané splátky. V prípade nezaplatenia ďalších platieb bude kupujúcemu odopretý prístup k objednanému produktu (do členskej sekcie alebo podpornej skupiny kurzu) bez nároku na vrátenie už zaplatenej splátky alebo splátok.

V. Podmienky dodania výrobku

SPÔSOB DODANIA VÝROBKU. Ak je produktom digitálny produkt vo formáte .docx alebo .pdf, po zaplatení kúpnej ceny vám bude na zadanú e-mailovú adresu zaslaný odkaz vo forme webovej adresy, kde si môžete obsah stiahnuť alebo otvoriť. Ak je produktom online výučbový kurz alebo kurz, po zaplatení kúpnej ceny vám bude na webovom rozhraní vytvorené používateľské konto a na vami zadanú e-mailovú adresu budú vygenerované a zaslané prístupové údaje k používateľskému kontu (podmienky používania sú uvedené v článku VI týchto VOP).

ÚROVEŇ DODÁVOK. Dĺžka dodacej lehoty závisí od zvoleného spôsobu platby. Ak sa platba uskutoční bankovým prevodom, výrobok bude dodaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po pripísaní platby na môj bankový účet. Výnimkou môže byť dodanie výrobku, ak pri platbe neuvediete správny variabilný symbol. V takom prípade sa môže dodanie výrobku oneskoriť, pretože platba nebude automaticky spárovaná s objednávkou.

NÁKLADY NA DOPRAVU. Vzhľadom na povahu výrobku sa neúčtujú žiadne náklady na dopravu.

Po doručení výrobku, prosím, čo najskôr skontrolujte funkčnosť a dostupnosť obsahu a v prípade zistenia nedostatkov alebo chýb ma prosím kontaktujte, aby som mohol vykonať nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VIII týchto VOP. Aby bol digitálny obsah plne funkčný, musíte mať hardvér a softvér na otváranie a prácu s dokumentmi .docx a pdf.

Dodacie a storno podmienky služieb

SPÔSOB POSKYTOVANIA SLUŽIEB. Služba bude poskytnutá podľa podmienok uvedených v popise služby na webovom rozhraní alebo podľa individuálne dohodnutých podmienok. Termíny poskytovania služieb sa dohodnú výlučne na pracovné dni a musia byť dohodnuté písomne prostredníctvom e-mailu.

INFORMÁCIE, PODKLADOVÉ MATERIÁLY A ZÁZNAMY. Všetky informácie a akékoľvek písomné materiály, podklady, zvukové a obrazové záznamy, odporúčania, techniky a iné metódy odovzdané predávajúcim sú určené výlučne na účely vykonania služby a pre osobnú potrebu kupujúceho. Bez písomného súhlasu predávajúceho sa nesmú žiadnym spôsobom zverejňovať, prenášať tretím stranám, upravovať, distribuovať alebo kopírovať ako celok alebo po častiach, používať na komerčné účely alebo kdekoľvek zverejňovať. Predávajúci aj kupujúci týmto berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré o sebe navzájom získajú pri poskytovaní služby, sa považujú za dôverné a ako s takými sa s nimi bude zaobchádzať.

ZRUŠENIE A STORNO PODMIENKY. Kupujúci aj predávajúci sú oprávnení zrušiť objednanú službu pred začatím poskytovania služby zaslaním písomnej správy na elektronickú adresu druhej strany. Za zrušenie objednanej služby sa považuje aj nedodanie všetkých potrebných podkladov a nezriadenie potrebných prístupov v dohodnutom termíne alebo nedostavenie sa na dohodnutú konzultáciu do 15 minút od dohodnutého času konzultácie zo strany kupujúceho.

Ak kupujúci zruší objednanú službu najneskôr 1 pracovný deň a najmenej 24 hodín pred dohodnutým začiatkom poskytovania objednanej služby, môže požiadať o náhradný termín poskytnutia služby alebo o vrátenie platby za nevyužitú službu. Ak kupujúci zruší objednanú službu v lehote kratšej ako 1 pracovný deň a 24 hodín pred dohodnutým začiatkom poskytovania objednanej služby, platba za nevyužitú službu prepadá v prospech predávajúceho.

Ak sa kupujúci dostaví na dohodnutú konzultáciu neskoro, zmeškaný čas sa započítava ako využitý čas služby. Ak predávajúci príde na dohodnutú konzultáciu neskoro, nahradí kupujúcemu zmeškaný čas v dvojnásobnej dĺžke.

Ak predávajúci zruší dohodnutú službu, ponúkne kupujúcemu najbližší možný termín jej náhrady. Kupujúci má právo rozhodnúť sa, či službu využije v náhradnom termíne, alebo mu bude vrátená celá suma za objednanú službu.

Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho interakcii s hardvérom a softvérom, používateľský účet

Digitálny obsah vám ako kupujúcemu zasielame len na vašu elektronickú adresu alebo sprístupnením adresy webovej stránky, na ktorej sa obsah nachádza. Aby bol digitálny obsah plne funkčný, musíte mať hardvér a softvér na otváranie a prácu s dokumentmi .docx a pdf. Ak chcete zobraziť obsah v sekcii pre členov, musíte sa prihlásiť do svojho používateľského konta zadaním prístupových údajov. Obsah môžete prehrávať pomocou webového prehliadača, ktorý podporuje prehrávanie videa. Softvér musí obsahovať obvyklé zvukové kodeky.

Ak chcete prehrávať obsah online, musíte byť pripojení k internetovej sieti s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Je tiež potrebné, aby váš hardvér umožňoval zvukový výstup. Nezodpovedám za nedostupnosť obsahu v prípade poruchy alebo nízkej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Obsah môže byť na krátky čas dočasne nedostupný z dôvodu údržby údajov alebo výpadku servera. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Digitálny obsah je chránený autorskými právami a bez môjho výslovného súhlasu ho nemôžu ďalej šíriť ani používať iné osoby. Tieto produkty slúžia len na vzdelávacie a informačné účely a sú vytvorené na základe mojich vedomostí a skúseností. Ide o usmernenia a odporúčania a záleží na vašich schopnostiach a ďalších okolnostiach, aké výsledky s nimi môžete dosiahnuť. Výrobky nemôžu nahradiť osobnú konzultáciu. Nenesiem zodpovednosť za to, že ste neuplatnili postupy, rady a odporúčania uvedené v tomto produkte.

UŽÍVATEĽSKÉ KONTO. Prístupové údaje k používateľskému účtu dostanete ihneď po zaplatení kúpnej ceny. Súhlasíte s tým, že budete zachovávať dôvernosť prístupových údajov a neumožníte ich použitie tretím stranám. Ako kupujúci súhlasíte s tým, že údaje uvedené vo vašom používateľskom účte budú aktuálne a pravdivé. V prípade porušenia vašich povinností týkajúcich sa autorských práv alebo podstatného porušenia týchto zmluvných podmienok môžeme na základe oznámenia deaktivovať alebo zrušiť vaše používateľské konto. Ak nie je na webovom rozhraní pri objednávke produktu uvedené inak, garantujeme vám prístup do členskej sekcie zakúpeného online kurzu po dobu 1 roka od udelenia prístupu, po uplynutí ktorej bude prístup do členskej sekcie zrušený bez predchádzajúceho upozornenia.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

SLUŽBY. Ak je predmetom kúpnej zmluvy služba, ktorú kupujúci uzavrel ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzavretia zmluvy, len ak pred uplynutím 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy neudelil predchádzajúci písomný súhlas so začatím plnenia zmluvy. Ak spotrebiteľ súhlasí so začatím plnenia kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote na odstúpenie od zmluvy a ak boli služby poskytnuté, od zmluvy už nemožno odstúpiť. Ak sa v takom prípade časť služieb vykoná, spotrebiteľ je povinný zaplatiť pomernú časť dohodnutej ceny za plnenie poskytnuté do okamihu odstúpenia od zmluvy.

DIGITÁLNY OBSAH. Predmetom kúpnej zmluvy je dodanie digitálneho obsahu. Ako kupujúci odoslaním objednávky a zaškrtnutím súhlasu s týmito VOP výslovne súhlasíte s tým, aby vám bol digitálny obsah doručený pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Upozorňujeme, že v tomto prípade nemáte právo odstúpiť od zmluvy.

Pretože mi záleží na vašej spokojnosti, poskytujem vám záruku spokojnosti nad rámec zákonných povinností pre online kurzy s progresívnym obsahom. Ak výrobok nespĺňa vaše očakávania, máte možnosť do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu. V takom prípade ma, prosím, informujte o uplatnení záruky spokojnosti elektronicky na adrese info@strate9y.com alebo písomne na moju adresu uvedenú na začiatku týchto VOP. V informáciách uveďte, že uplatňujete právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní v rámci záruky spokojnosti, a ak je to možné, priložte doklad o kúpe výrobku alebo aspoň dátum nákupu, vaše identifikačné údaje a zakúpený výrobok.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho odseku nie je možné v prípade príručiek, ktoré vám sprístupním v členskej sekcii ihneď po zaplatení kúpnej ceny. Objednaním a zaplatením takýchto pokynov výslovne súhlasíte s tým, že pokyny vám budú doručené do 14 dní od uzavretia zmluvy. Ide o digitálny obsah, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, a keďže sa bude dodávať s vaším výslovným predchádzajúcim súhlasom, informujem vás, že v tomto prípade nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu.

Ak nejde o prípad podľa predchádzajúceho odseku alebo o iný prípad, keď nemožno od zmluvy odstúpiť, máte, ak ste spotrebiteľ, právo v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzavretia zmluvy. V tejto 14-dňovej lehote musí byť odstúpenie od kúpnej zmluvy zaslané e-mailom na adresu info@strate9y.com alebo poštou na našu adresu uvedenú v čl. II. ods. 1 VOP alebo doručené na túto adresu osobne alebo inou osobou.

Odstúpiť od zmluvy môžete aj vyplnením formulára, ktorý je k dispozícii na stránke http://www.strate9y.com/odstoupeni-od-kupni-smlouvy/. Ak použijete vzorový formulár, potvrdíme vám jeho prijatie bez zbytočného odkladu. Nemusíte uvádzať žiadne dôvody výpovede.

Ako kupujúci môžete od zmluvy odstúpiť aj v iných prípadoch stanovených zákonom alebo kúpnou zmluvou a VOP, najmä v prípade vadného plnenia (článok IX. VOP). Ako predávajúci som oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vášho omeškania s úhradou kúpnej ceny, ak je táto v omeškaní viac ako 10 dní, a v prípade podstatného porušenia vašich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, najmä v prípade neoprávneného zásahu do webového rozhrania, porušenia autorských práv alebo neoprávneného prenosu prístupových údajov k používateľskému účtu tretej osobe a v ďalších prípadoch stanovených zákonom.

Ak ste spolu s tovarom dostali darček, darčeková zmluva medzi nami sa uzatvára s podmienkou, že ak od zmluvy odstúpite bez uvedenia dôvodu, darčeková zmluva stráca platnosť a vy ste povinný nám darček vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

VIII. Záruka, práva z chybného plnenia

Práva z vadného plnenia sa riadia platnými zákonmi a predpismi, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 Občianskeho zákonníka. Práva zo záruky sa riadia najmä ustanoveniami § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 občianskeho zákonníka.

Ako predávajúci odpovedám, že tovar pri prevzatí nemá vady. Ak ste spotrebiteľ, potom ak sa chyba prejaví do 6 mesiacov od prevzatia, považuje sa tovar za chybný pri prevzatí. Ak ste spotrebiteľ, zodpovedám aj za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Ak nie ste spotrebiteľ, neposkytujem záruku a zodpovedám vám len za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí.

V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť, alebo v prípade opakovaného výskytu vady po oprave, alebo výskytu viacerých vád máte právo požadovať výmenu veci za novú alebo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstrániteľnej vady nepoužitého tovaru môžete požadovať odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo ak to nie je neprimerané, požadovať výmenu tovaru za nový. Ak neodstúpite od zmluvy alebo si neuplatníte právo na dodanie nového tovaru bez vád alebo na výmenu či opravu súčasti, môžete si uplatniť primeranú zľavu.

Primeranú zľavu môžete požadovať aj v prípade, že vám nemôžem dodať nový tovar bez vád, vymeniť súčasť alebo opraviť tovar, alebo ak som nezjednal nápravu v primeranej lehote, alebo ak by vám zjednanie nápravy spôsobilo značné ťažkosti.

Práva z vadného plnenia vám nevzniknú, ak ste pred prevzatím veci vedeli, že vec je vadná, alebo ak ste vadu spôsobili. Nároky zo záruky a zodpovednosti sa nevzťahujú na opotrebenie spôsobené používaním tovaru, na vady spôsobené nesprávnym používaním tovaru, nedodržaním pokynov, nesprávnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním. V prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu nezodpovedáme za vadu, pre ktorú bola zľava poskytnutá.

Ak vám výrobok nebol doručený v stanovenej lehote, skontrolujte najprv priečinky „hromadná pošta“, „promo“ alebo spam. Ak sa tam výrobok nenachádza, uplatnite reklamáciu podľa nasledujúceho odseku.

Po zistení závad podajte reklamáciu bez zbytočného odkladu. Sťažnosť môžete zaslať e-mailom na moju e-mailovú adresu hanka@bizmod.sk alebo písomne na moju adresu uvedenú v čl. II VOP. Uvítal by som, keby ste priložili faktúru alebo iný doklad o kúpe, opis reklamovanej chyby a návrh na riešenie reklamácie. Sťažnosť vybavím bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, ak sa výslovne nedohodneme inak. Poskytnem vám písomné potvrdenie o pohľadávke a jej vyrovnaní.

IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

Ak máte akúkoľvek sťažnosť týkajúcu sa uzavretej kúpnej zmluvy, jej plnenia alebo mojej činnosti, kontaktujte ma na adrese uvedenej v čl. II. VOP ‚ alebo elektronicky na adrese: info@strate9y.com

Kontrolným orgánom je príslušný živnostenský úrad a dozor nad dodržiavaním predpisov na ochranu spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Na dodržiavanie predpisov o ochrane údajov dohliada Úrad na ochranu osobných údajov. So sťažnosťami sa môžete obrátiť aj na tieto orgány.

Ak medzi nami ako predávajúcim a spotrebiteľom vznikne spotrebiteľský spor, spotrebiteľ má právo na jeho mimosúdne riešenie. Všetky podrobnosti o mimosúdnom vyrovnaní sú uvedené na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk.


X. Záverečné ustanovenia zmluvných podmienok

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, kým si predávajúci a kupujúci nesplnia svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy.

Ochranou osobných údajov sa zaoberá samostatný dokument, ktorý nájdete na adrese https://www.strate9y.com/zasady-cookies-eu.

Upozorňujeme, že som oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP, avšak pre kupujúceho vždy platí znenie obchodných podmienok platné v čase zadania objednávky. Tento text dostanete vo formáte PDF v e-maile s potvrdením objednávky.

 • Tieto VOP sú účinné od 17. 9. 2023
Návrat hore