konkurenčná výhoda

Analýza konkurencie

« Back to Glossary Index

Analýza konkurencie je proces hodnotenia a analýzy konkurenčných firiem v rovnakom odvetví podnikania alebo na rovnakom trhu. Cieľom je lepšie pochopiť stratégie konkurentov, ich silné a slabé stránky, postavenie na trhu a potenciálne budúce kroky. Táto analýza umožňuje spoločnostiam identifikovať konkurenčné výhody a hrozby a prispôsobiť vlastnú stratégiu s cieľom zlepšiť svoje postavenie na trhu.

Historický kontext konkurenčnej analýzy siaha do polovice 20. storočia, keď sa začala rozvíjať ako súčasť strategického plánovania v podnikoch. V 80. rokoch 20. storočia Michael E. Porter predstavil svoj model piatich síl, ktorý sa stal základom analýzy konkurenčného prostredia.

Teoretické základy analýzy konkurencie sú v ekonómii, marketingu a strategickom riadení. Zahŕňajú koncepty, ako sú Porterových päť síl, analýza SWOT (analýza silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb) a analýza PEST (analýza politických, ekonomických, sociálnych, technologických, environmentálnych a legislatívnych faktorov).

V súčasnosti sa analýza konkurencieschopnosti stáva ešte dôležitejšou vzhľadom na rýchlo sa meniace a globalizované podnikateľské prostredie. Spoločnosti využívajú rôzne nástroje a metódy vrátane prieskumu trhu, analýzy sociálnych médií, benchmarkingu a analýzy údajov, aby získali hlbší prehľad o aktivitách konkurencie a trendoch na trhu.

Súčasné trendy v analýze konkurencie zahŕňajú využívanie pokročilých analytických nástrojov a veľkých objemov dát na získanie hlbšieho a rýchlejšieho prehľadu o konkurenčnom prostredí. Rozvíja sa aj využívanie umelej inteligencie na automatizovanú analýzu konkurencie a prediktívne modelovanie.

Relevantná literatúra a zdroje pre analýzu hospodárskej súťaže

  1. Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.
  2. Grant, R. M. (1991). The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation. California Management Review, 33(3), 114-135.
  3. Fleisher, C. S., & Bensoussan, B. E. (2003). Strategic and Competitive Analysis: Methods and Techniques for Analyzing Business Competition. Prentice Hall.

Vize tr?n�ho �sp?chu - Michal ?ern�image 101051097 13717911

Strategick� management lidsk�ch zdroj? - modern� trendy v HR - Hana Urbancov�, Pavla Vrabcov�image 101051097 13717911

Konkuren?n� zpravodajstv�, Bartes Franti?ekimage 101051097 14061321

STRATE9Ycast
Návrat hore