strategická analýza

Strategická analýza

« Back to Glossary Index


Strategická analýza je kľúčovým procesom strategického riadenia, ktorý zahŕňa identifikáciu a hodnotenie faktorov ovplyvňujúcich dlhodobú výkonnosť a konkurencieschopnosť organizácie. Cieľom je poskytnúť základ pre strategické rozhodovanie a plánovanie prostredníctvom komplexného pochopenia vonkajšieho prostredia, vnútorných zdrojov a schopností firmy.

Historický kontext strategickej analýzy sa vyvíjal s rastúcou zložitosťou podnikateľského prostredia v 20. storočia. Významným medzníkom bolo zavedenie Porterovho modelu piatich síl a koncepcie hodnotového reťazca, ktoré poskytli rámec pre systémovú analýzu konkurenčného prostredia.

Teoretické základy strategickej analýzy vychádzajú z disciplín, ako sú ekonómia, obchodná administratíva a organizačná teória. Zahŕňa nástroje a techniky, ako sú SWOT analýza (analýza silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb), PEST analýza (politické, ekonomické, sociálne, technologické, environmentálne a legislatívne faktory) a Porterov model piatich síl.

Strategická analýza je dnes nevyhnutná pre spoločnosti všetkých veľkostí v dôsledku rastúcej globalizácie, technologických zmien a dynamických trhových podmienok. Moderné prístupy zahŕňajú využívanie dátovej analýzy, prieskumu trhu a prediktívneho modelovania s cieľom hlbšie pochopiť trhové trendy a správanie zákazníkov.

Súčasné trendy v strategickej analýze zahŕňajú:

  • Digitalizácia a veľké dáta: využitie veľkých dát a analytických nástrojov na lepšie pochopenie trhu a konkurenčných trendov.
  • Udržateľnosť a sociálna zodpovednosť: začlenenie udržateľných a etických prvkov do strategickej analýzy.
  • Agilita a flexibilita: prispôsobenie strategickej analýzy rýchlo sa meniacemu a neistému prostrediu.

Relevantná literatúra a zdroje k pojmu strategická analýza

  1. Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.
  2. Johnson, G., Whittington, R., & Scholes, K. (2011). Exploring Strategy. Pearson.
  3. Grant, R. M. (2016). Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases Edition. Wiley.

Za?n?te s pro? - Simon Sinekimage 101051097 13717911

Strategick� marketing, Jakub�kov� Dagmarimage 101051097 14061321

Tvorba strategie a strategick� pl�nov�n�, Fotr Ji?�image 101051097 14061321

STRATE9Ycast
Návrat hore