Marketingová strategie

« Back to Glossary Index

Marketingová strategie je plán nebo přístup, který organizace používá k dosažení svých marketingových cílů a zvýšení svého tržního podílu. Tato strategie zahrnuje identifikaci cílových trhů, vývoj marketingového mixu (produkt, cena, místo, propagace) a formulaci jedinečných prodejních návrhů pro diferenciaci od konkurence.

Historicky se marketingová strategie vyvíjela od jednoduchého zaměření na prodej v raných fázích průmyslové revoluce až po sofistikované přístupy založené na rozsáhlém výzkumu trhu a segmentaci v moderní éře. V 50. a 60. letech 20. století byla marketingová strategie revolučně ovlivněna koncepty jako marketingový mix od E. Jeroma McCarthyho a orientace na zákazníka propagovaná Peterem Druckerem.

V teoretickém rámci marketingová strategie se zdůrazňuje důležitost porozumění potřebám zákazníků, analýzy konkurence, a posouzení externího prostředí pomocí nástrojů jako SWOT analýza nebo PESTLE analýza. Teorie jako Porterův model pěti sil také hrají klíčovou roli v pochopení konkurenčního prostředí.

V současném obchodním světě je marketingová strategie nezbytná pro úspěch jakéhokoli podnikání. S rostoucím významem digitálních technologií se stále více důrazu klade na digitální marketing, sociální média a obsahový marketing. Rovněž se zvyšuje význam personalizace a cílení založeného na datech, aby bylo možné efektivněji oslovit a zapojit cílové skupiny zákazníků.

Mezi nejnovější trendy v marketingové strategii patří využívání umělé inteligence a strojového učení pro lepší porozumění chování zákazníků, vývoj omnichannelových marketingových strategií, které poskytují konzistentní zkušenost napříč různými kanály, a důraz na udržitelnost a sociální odpovědnost v marketingových kampaních.


Rostoucí důležitost strategického marketingového řízení v procesu rozhodování firem je způsobena řadou faktorů, které zahrnují:

 • Rychlý rozvoj technologií, který nutí firmy k průběžným inovacím svých produktů a neustálému sledování trhu.
 • Evoluce a fragmentace trhů, která vede k formování zákaznických segmentů s unikátními požadavky, což vyžaduje cílené tržní strategie založené na detailních informacích.
 • Globalizace trhů, která s sebou přináší nové výzvy i příležitosti.

Úspěšný strategický marketing se opírá o dvě klíčové složky: strategické analýzy a strategická rozhodnutí. Tyto dvě složky jsou nezbytné pro efektivní značkovou strategii, která musí být flexibilní a připravena reagovat na dynamickou tržní strukturu. Pevné držení se historických úspěchů a standardů bez adaptace na měnící se požadavky trhu může vést k tomu, že značka ztratí svou konkurenceschopnost.

Z hlediska strategického marketingu jsou klíčové následující cíle značky:

 • Strategická konkurenceschopnost, která je dosažena úspěšným formulováním a implementací hodnototvorné strategie.
 • Udržitelná konkurenční výhoda, kdy vyvinutá strategie nemůže být okamžitě napodobena hlavními konkurenty, což firmě poskytuje dlouhodobé výhody.
 • Nadprůměrná ziskovost, jež je výsledkem efektivní aplikace strategického pohledu na získání a udržení trhu, což vede k optimistickým finančním výsledkům.

Všechny tyto principy musí být integrovány do celkové strategie značky, aby se předešlo zmatku v percepci značky a zajistilo koherentní vnímání. Klíčovým aspektem je soustředit se na budování silné značky v mysli zákazníků, což je základem účinného marketingového programu. Portfolia značek mohou zahrnovat různé role podle toho, jaké je jejich umístění v BCG matici – přičemž každá z těchto rolí hraje v strategii značky specifickou funkci. V konečném důsledku je strategická značka vitálně důležitá pro úspěch organizace.

Relevantní literatura a zdroje pro klíčové slovo „Marketingová strategie“:

 1. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th Edition). Pearson.
 2. Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.
 3. Firemn� strategie pro praxi, Charv�t Jaroslavimage 101051097 14061321

  Strategick� marketing - Dagmar Jakub�kov�, Petr Jane?ekimage 101051097 13717911

  Marketing management, Kotler Philipimage 101051097 14061321

Přejít nahoru