BCG matice

« Back to Glossary Index

BCG matice, známá také jako Boston Consulting Group Growth-Share Matrix, je analytický nástroj používaný v strategickém managementu pro hodnocení portfolia produktů nebo podnikových jednotek v rámci společnosti. Tato matice byla vyvinuta v 70. letech 20. století Bruce D. Hendersonem pro konzultační firmu Boston Consulting Group a od té doby se stala zásadním nástrojem v oblasti obchodní strategie.

BCG matice je založena na dvou rozměrech: tržní růst a tržní podíl. Produkty nebo podnikové jednotky jsou klasifikovány do čtyř kategorií na základě těchto rozměrů: „hvězdy“ (vysoký tržní podíl a vysoký růst), „otazníky“ (nízký tržní podíl, ale vysoký růst), „krávy“ (vysoký tržní podíl, nízký růst) a „psi“ (nízký tržní podíl a nízký růst).

bcg matice

Tento nástroj umožňuje manažerům efektivně analyzovat a rozhodovat o alokaci zdrojů mezi různé podnikové jednotky nebo produkty, což je klíčové pro udržení konkurenceschopnosti a růstu společnosti. Například, „hvězdy“ mohou vyžadovat značné investice pro podporu jejich růstu, zatímco „krávy“ generují stabilní příjmy, které mohou být využity na podporu jiných podnikových jednotek.

V historickém kontextu BCG matice reflektovala potřebu lépe porozumět dynamice portfoliového managementu v době, kdy se společnosti začaly více soustředit na diverzifikaci a strategické plánování. Hendersonova práce byla revoluční v tom, že poskytla jednoduchý, ale mocný rámec pro strategické rozhodování.

Teoretické základy BCG matice jsou založeny na konceptu životního cyklu produktu a teorii zkušenostní křivky, která předpokládá, že s růstem produkovaného množství se snižují jednotkové náklady díky získaným zkušenostem.

V současnosti je BCG matice nadále relevantním nástrojem, i když je často kombinována s dalšími analytickými metodami pro získání komplexnějšího pohledu na podnikové strategie. Například, může být doplněna SWOT analýzou nebo PESTLE analýzou, aby bylo možné lépe pochopit externí faktory ovlivňující jednotlivé podnikové jednotky.

Jak vytvořit BCG matici krok za krokem

 1. Shromáždění dat: Začněte shromažďováním relevantních dat o tržním podílu a růstu trhu pro každý produkt nebo službu ve vašem portfoliu. Budete potřebovat přesné a aktuální informace.
 2. Výpočet relativního tržního podílu: Relativní tržní podíl je vypočítán jako podíl tržního podílu vašeho produktu vůči tržnímu podílu vašeho největšího konkurenta. To vám umožní umístit produkt na horizontální osu BCG matice.
 3. Určení rychlosti růstu trhu: Rychlost růstu trhu pro každý produkt nebo službu umožní jejich zařazení na vertikální osu BCG matice. Hodnota nad průměrem ukazuje rychle rostoucí trhy, zatímco hodnota pod průměrem ukazuje pomalu rostoucí nebo stagnující trhy.
 4. Kategorizace produktů: Na základě získaných dat rozdělte produkty do čtyř kvadrantů BCG matice:
  • Hvězdy (Stars): Vysoký tržní podíl a rychlý růst trhu. Tyto produkty generují a spotřebovávají velké množství hotovosti. Jsou to lídři trhu s potenciálem stát se dojnými krávami, jakmile jejich trh dospěje.
  • Otazníky (Question Marks): Nízký tržní podíl ve vysokém růstovém trhu. Tyto produkty vyžadují rozhodnutí – buď zvýšit investice pro zvýšení tržního podílu, nebo prodat/vyřadit.
  • Dojné krávy (Cash Cows): Vysoký tržní podíl v pomalu rostoucím nebo zralém trhu. Generují více peněz, než kolik je do nich investováno. Příjmy z dojných krav by měly být reinvestovány do hvězd nebo otazníků.
  • Psy (Dogs): Nízký tržní podíl v pomalu rostoucím trhu. Tyto produkty nepřinášejí významný zisk a často jsou kandidáty na vyřazení.
 5. Akční plány: Pro každý produkt nebo službu ve vašem portfoliu vypracujte strategické plány založené na jejich umístění v BCG matici. To může zahrnovat investice do otazníků, maximalizaci zisků z dojných krav, investice do hvězd pro udržení jejich pozice a potenciální vyřazení psů.
 6. Grafické znázornění: Vytvořte grafické znázornění BCG matice s čtyřmi kvadranty a umístěte každý produkt nebo službu do příslušného kvadrantu na základě jejich analýzy.

Vytvoření BCG matice je iterativní proces, který by měl být pravidelně aktualizován, aby odrážel změny v tržních podmínkách a ve strategii společnosti. To umožňuje manažerům lepší pochopení portfolia produktů nebo služeb a informovanější rozhodování o budoucích investicích a strategiích růstu.

Relevantní literatura a zdroje pro klíčové slovo „BCG matice“ zahrnují:

 1. 50minutes (2015). The BCG Growth-Share Matrix: Theory and Applications: The key to portfolio management
 2. Carl W. Stern a Michael S. Deimler (2006) The Boston Consulting Group on Strategy: Classic Concepts and New Perspective
 3. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th Edition). Pearson.

Marketing management, Kotler Philipimage 101051097 14061321

Tohle je marketing!, Godin Sethimage 101051097 14061321

Marketing For Competitiveness Philip Kotlerimage 101051097 15531121

Přejít nahoru