Strategie

« Back to Glossary Index

Strategie, klíčový koncept v oblastech jako jsou obchod, politika a vojenství, odkazuje na umění a vědu plánování a vedení, aby se dosáhlo požadovaných výsledků. Termín pochází z řeckého slova „strategos“, což znamená generál nebo velení, a jeho význam a aplikace se vyvíjely v průběhu historie.

Ve světě obchodu Michael E. Porter, profesor na Harvard Business School, definuje strategii jako „komplexní plán navržený k dosažení určitých hlavních cílů“ a zdůrazňuje význam konkurence a vnějšího prostředí. Sun Tzu ve své klasické práci „Umění války“ považoval strategii za zásadní pro vojenské úspěchy, zatímco v moderní době se strategie vztahuje i na oblasti jako je technologie, marketing a sociální média.

Historický kontext strategie sahá do starověkých civilizací, kde byla primárně spojena s vojenskými a politickými kampaněmi. Ve 20. století se strategie rozšířila do oblasti obchodu a managementu, zvláště s rostoucím významem globálního hospodářství a technologického rozvoje.

Teoretické základy strategie v obchodě byly položeny díky práci akademiků jako je Michael Porter, jehož modely jako „Pět konkurenčních sil“ a „hodnotový řetězec“ jsou základem pro analýzu průmyslu a konkurence. Další významní autoři v této oblasti zahrnují Henry Mintzberga, jenž se zabýval strategickým plánováním, a W. Chana Kima a Renée Mauborgne, kteří představili koncept „Blue Ocean Strategy“, což je strategie vytváření nových trhů namísto soutěžení na stávajících.

Současné aplikace strategie zahrnují digitalizaci, udržitelný rozvoj, globální expanzi a inovace. Digitalizace představuje integraci technologie do všech aspektů podnikání, což umožňuje firmám lépe pochopit a reagovat na tržní potřeby. Udržitelnost a sociální odpovědnost firem (CSR) jsou také klíčové pro moderní strategické plánování, neboť spotřebitelé a investoři stále více preferují eticky a ekologicky odpovědné značky.

Diferencování produktů představuje jednu klíčových strategických cest, skrze které firmy mohou dosáhnout konkurenční výhody, jak definoval Michael Porter. Kromě diferenciace produktu Porter zmiňuje ještě strategie zaměřené na dosažení nákladového vedení a strategii zaměřenou na specializaci (fokus).

Strategické postupy navržené Michaelem Porterem, vybudovaly základy, na kterých stojí dřívější klasifikace strategií podle Igora Ansoffa (Ansoffova matice). Zde se diferenciace produktů jeví jako součást širšího rámce, známého jako diverzifikace. Tato metodika umožňuje podnikům rozšiřovat své obchodní aktivity mimo tradiční rozsah nabízených produktů nebo služeb, čímž se snaží o dosažení vyšší konkurenční výhody.

V této souvislosti Ansoffovo rozdělení strategií slouží jako teoretický základ, z něhož Porterovy strategie, včetně diferenciace, dále vyvíjejí specifické přístupy k diverzifikaci. Toto dělení následně vedlo k rozvoji detailem propracovaných strategií pro diverzifikaci produktů.

Mezi tyto strategie patří:

  1. Příbuzná (soustředěná) diverzifikace: Tato strategie zahrnuje rozšiřování portfolia o nové produkty a služby, které jsou přímo spojené s hlavními činnostmi podniku. Cílem je využít existující znalosti, technologie či distribuční kanály, čímž se podporuje synergie mezi novými a stávajícími produkty.
  2. Nepříbuzná diverzifikace: Na rozdíl od příbuzné diverzifikace, zde firmy přidávají do svého portfolia produkty a služby, které nemají přímou souvislost s původními činnostmi. Tento přístup je často motivován snahou o rozložení podnikatelského rizika nebo využitím nových příležitostí na trhu.
  3. Horizontální diverzifikace: V rámci této strategie se firmy snaží rozšířit své portfolio o nové produkty a služby, které sice nejsou přímo spojené s hlavní činností podniku, avšak jsou určeny stávajícím zákazníkům. Cílem je zvýšit hodnotu nabízenou stávajícím zákazníkům a zároveň posílit jejich věrnost značce.

Tyto diverzifikační strategie umožňují firmám různé způsoby, jak reagovat na tržní výzvy a hledat nové příležitosti pro růst a upevnění své pozice na trhu. Je důležité, aby každá firma zvolila strategii, která nejvíce odpovídá její situaci, schopnostem a cílům.

Mezi relevantní knižní zdroje k tématu “strategie”:

  1. Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.
  2. Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Boston: Harvard Business School Press.
  3. Mintzberg, H. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning. New York: Free Press.
  4. Sun Tzu. (5. století př. n. l.). Umění války.

Nov� Strategie modr�ho oce�nu - Kim W.Chan, Ren�e Mauborgneimage 101051097 13717911

Dynamick� strategieimage 101051097 13717911

Tvorba strategie a strategick� pl�nov�n�, Fotr Ji?�image 101051097 14061321

Přejít nahoru