korporátní strategie

Korporátní strategie

« Back to Glossary Index

Korporátní strategie je soubor rozhodnutí a akcí, které určují dlouhodobý směr a cíle společnosti. Tato strategie se zabývá tím, jak firma alokuje své zdroje, vybírá své trhy a konkurenční pozice, a jak koordinuje a integruje různé obchodní jednotky a funkce. Cílem korporátní strategie je dosáhnout trvalé konkurenční výhody a zvýšit hodnotu pro akcionáře.

Historický kontext korporátní strategie sahá do poloviny 20. století, kdy se začala formovat jako samostatná disciplína v rámci managementu. Významní teoretici jako Alfred Chandler zdůrazňovali význam struktury a rozsahu operací ve vztahu k strategii. Peter Drucker a jeho koncepty managementu cílů a inovací také významně přispěli k rozvoji této oblasti.

Teoretické základy korporátní strategie spočívají v oblastech strategického managementu, ekonomie a organizace podniku. Zahrnují koncepty jako jsou analýza průmyslového odvětví (například Porterův model pěti sil), hodnotové řetězce, diverzifikace, akvizice a fúze, a strategické aliance. Důležitou roli hrají i teorie o vnitřních schopnostech firmy (resource-based view) a dynamických schopnostech.

V současné době jsou korporátní strategie silně ovlivněny globalizací, technologickým pokrokem a měnícím se tržním prostředím. Firmy musí reagovat na rychle se měnící trhy, digitální transformaci a rostoucí důraz na udržitelnost a společenskou odpovědnost. Důležitým trendem je také rostoucí zaměření na inovace, agilitu a schopnost rychle reagovat na změny.

Mezi důležité zdroje v oblasti korporátní strategie patří:

  1. Chandler, A. D. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. MIT Press.
  2. Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free Press.
  3. Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533.

Tvorba strategie a strategick� pl�nov�n�, Fotr Ji?�image 101051097 14061321

�sp??n� realizace strategie a strategick�ho pl�nu - Ji?� Fotr, Miroslav ?pa?ek, Ivan Sou?ek, Emil Vac�kimage 101051097 13717911

Firemn� strategie pro praxi, Charv�t Jaroslavimage 101051097 14061321

Přejít nahoru