Strategická analýza

« Back to Glossary Index


Strategická analýza je klíčovým procesem v rámci strategického managementu, který zahrnuje identifikaci a hodnocení faktorů ovlivňujících dlouhodobou výkonnost a konkurenceschopnost organizace. Cílem je poskytnout podklady pro strategické rozhodování a plánování prostřednictvím komplexního porozumění vnějšímu prostředí, vnitřním zdrojům a schopnostem firmy.

Historický kontext strategické analýzy se vyvíjel s rostoucí složitostí obchodního prostředí ve 20. století. Významným mezníkem bylo uvedení Porterova modelu pěti sil a konceptu hodnotového řetězce, které poskytly rámec pro systémovou analýzu konkurenčního prostředí.

Teoretické základy strategické analýzy vycházejí z disciplín jako jsou ekonomie, obchodní administrativa a organizační teorie. Zahrnuje nástroje a techniky jako SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb), PESTEL analýza (politické, ekonomické, sociální, technologické, environmentální a legislativní faktory) a Porterův model pěti sil.

V současné době je strategická analýza nezbytná pro firmy všech velikostí kvůli rostoucí globalizaci, technologickým změnám a dynamickým tržním podmínkám. Moderní přístupy zahrnují využití datové analytiky, tržního výzkumu a prediktivního modelování pro hlubší porozumění tržním trendům a chování zákazníků.

Mezi aktuální trendy v strategické analýze patří:

  • Digitalizace a big data: Využití velkých dat a analytických nástrojů pro lepší pochopení tržních a konkurenčních trendů.
  • Udržitelnost a společenská odpovědnost: Začlenění udržitelných a etických prvků do strategické analýzy.
  • Agilita a flexibilita: Přizpůsobení strategické analýzy rychle se měnícímu a nejistému prostředí.

Relevantní literatura a zdroje pro termín strategická analýza

  1. Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.
  2. Johnson, G., Whittington, R., & Scholes, K. (2011). Exploring Strategy. Pearson.
  3. Grant, R. M. (2016). Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases Edition. Wiley.
STRATE9Ycast
Přejít nahoru