firemná stratégia

Podniková stratégia

« Back to Glossary Index

Podniková stratégia je súbor rozhodnutí a opatrení, ktoré určujú dlhodobé smerovanie a ciele spoločnosti. Táto stratégia sa zaoberá tým, ako firma rozdeľuje svoje zdroje, vyberá si trhy a konkurenčné pozície a ako koordinuje a integruje svoje rôzne obchodné jednotky a funkcie. Cieľom podnikovej stratégie je dosiahnuť udržateľnú konkurenčnú výhodu a zvýšiť hodnotu pre akcionárov.

Historický kontext podnikovej stratégie siaha do polovice 20. storočia, keď sa začala formovať ako samostatná disciplína v rámci manažmentu. Významní teoretici, ako napríklad Alfred Chandler, zdôrazňovali význam štruktúry a rozsahu operácií vo vzťahu k stratégii. K rozvoju tejto oblasti významne prispel aj Peter Drucker a jeho koncepcie riadenia cieľov a inovácií.

Teoretické základy podnikovej stratégie ležia v oblastiach strategického riadenia, ekonomiky a podnikovej organizácie. Zahŕňajú pojmy ako analýza odvetvia (napr. Porterov model piatich síl), hodnotové reťazce, diverzifikácia, akvizície a fúzie a strategické aliancie. Dôležitú úlohu zohrávajú aj teórie vnútorných schopností podniku (pohľad založený na zdrojoch) a dynamických schopností.

Podnikové stratégie sú dnes silne ovplyvnené globalizáciou, technologickým pokrokom a meniacim sa trhovým prostredím. Spoločnosti musia reagovať na rýchlo sa meniace trhy, digitálnu transformáciu a rastúci dôraz na udržateľnosť a sociálnu zodpovednosť. Ďalším dôležitým trendom je rastúci dôraz na inovácie, agilitu a schopnosť rýchlo reagovať na zmeny.

Medzi dôležité zdroje v oblasti podnikovej stratégie patria:

  1. Chandler, A. D. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. MIT Press.
  2. Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free Press.
  3. Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533.

Tvorba strategie a strategick� pl�nov�n�, Fotr Ji?�image 101051097 14061321

�sp??n� realizace strategie a strategick�ho pl�nu - Ji?� Fotr, Miroslav ?pa?ek, Ivan Sou?ek, Emil Vac�kimage 101051097 13717911

Firemn� strategie pro praxi, Charv�t Jaroslavimage 101051097 14061321

Návrat hore