CSR

« Back to Glossary Index

Co je CSR

CSR (Corporate Social Responsibility) znamená společenskou odpovědnost firem. Jedná se o přístup, kdy společnosti dobrovolně zapojují sociální a environmentální aspekty do svých obchodních operací a vztahů se zainteresovanými stranami. Cílem CSR je přispět k udržitelnému rozvoji, řešit sociální problémy a být odpovědným vůči životnímu prostředí, zatímco firma si zachovává svoji ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost.

Historický kontext CSR sahá do průmyslové revoluce, kdy začaly vznikat první požadavky na společensky odpovědné chování firem. Ve 20. století, zejména po druhé světové válce, se začaly objevovat první teoretické koncepty CSR. V 60. a 70. letech 20. století, v době rostoucího veřejného povědomí o environmentálních a sociálních problémech, se CSR stalo klíčovým tématem v oblasti podnikání.

Teoretické základy CSR vycházejí z etiky, udržitelného rozvoje, strategického managementu a teorie stakeholderů. Koncept stakeholderů, který rozvíjel R. Edward Freeman, je základem CSR a zdůrazňuje význam vzájemných vztahů mezi firmou a různými skupinami, které ovlivňuje její činnost (zákazníci, zaměstnanci, investoři, komunity atd.).

Tři pilíře udržitelnosti 3P

3P v CSR reprezentuje tři pilíře udržitelnosti: Planet (Planeta), People (Lidé), a Profit (Zisk). Tento model zdůrazňuje, že firmy by měly integrovat environmentální ochranu a sociální spravedlnost do svého obchodního modelu vedle ekonomického zisku. Cílem je dosáhnout rovnováhy mezi ekonomickým růstem, ochranou životního prostředí a sociálními aspekty, aby bylo zajištěno dlouhodobé udržitelné rozvoje a pozitivní dopad na společnost.

V současné době se CSR stává neoddělitelnou součástí obchodní strategie mnoha společností. Přínos CSR je viděn nejen ve zlepšení obrazu firmy a vztahů se zákazníky, ale také v přímém přínosu pro obchodní výsledky, například skrze inovace, snížení nákladů nebo přilákání a udržení talentů.

Strategie CSR

Strategie CSR se zaměřuje na začlenění sociálních, environmentálních a etických standardů do firemních operací a vztahů s klíčovými stakeholdery. Liší se od business strategie tím, že kladou větší důraz na společenskou hodnotu a udržitelný rozvoj, než na čistě ekonomické cíle. Tvoří se identifikací oblastí, ve kterých může firma přispět k pozitivnímu sociálnímu a environmentálnímu dopadu, stanovením cílů a vývojem konkrétních iniciativ, které tyto cíle podporují.

Mezi současné trendy v CSR patří:

  • Integrace udržitelnosti: Zaměření na dlouhodobou udržitelnost a environmentální přístupy.
  • Transparentnost a odpovědnost: Zvyšující se důraz na transparentnost ve firemním chování a reportingu.
  • Spolupráce se stakeholdery: Partnerství s neziskovými organizacemi, vládami a dalšími subjekty v oblasti CSR.

Relevantní literatura a zdroje:

  1. Carroll, A. B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct. Business & Society, 38(3), 268-295.
  2. Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman.
  3. Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review.

Faktory ovliv?uj�c� CSR reportov�n� - Kl�ra Ka?parov� - e-knihaimage 101051097 13717911

Modern� p?�stupy ke spole?ensk� odpov?dnosti firem a CSR reportov�n�, Ka?parov� Kl�raimage 101051097 14061321

Spole?ensk� odpov?dnost firem a organizac� - Petra Koudelkov�image 101051097 13984293

Přejít nahoru