Csr

CSR

« Back to Glossary Index

Čo je CSR

CSR (Corporate Social Responsibility) znamená spoločenskú zodpovednosť podniku. Ide o prístup, pri ktorom spoločnosti dobrovoľne začleňujú sociálne a environmentálne aspekty do svojich obchodných činností a vzťahov so zainteresovanými stranami. Cieľom CSR je prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju, riešiť sociálne otázky a byť zodpovedný k životnému prostrediu, pričom si spoločnosť zachováva svoju ekonomickú výkonnosť a konkurencieschopnosť.

Historický kontext CSR siaha do obdobia priemyselnej revolúcie, keď sa začali objavovať prvé požiadavky na sociálne zodpovedné správanie podnikov. V 20. storočí, najmä po druhej svetovej vojne, sa začali objavovať prvé teoretické koncepcie sociálnej zodpovednosti podnikov. V 60. a 70. rokoch 20. storočia, v čase rastúceho povedomia verejnosti o environmentálnych a sociálnych otázkach, sa CSR stala kľúčovou témou v podnikaní.

Teoretické základy CSR vychádzajú z etiky, udržateľného rozvoja, strategického riadenia a teórie zainteresovaných strán. Koncepcia zainteresovaných strán, ktorú vypracoval R. Edward Freeman, je základom CSR a zdôrazňuje význam vzájomných vzťahov medzi spoločnosťou a rôznymi skupinami, ktoré ovplyvňujú jej činnosť (zákazníci, zamestnanci, investori, komunity atď.).

Tri piliere udržateľnosti 3P

3P v CSR predstavujú tri piliere udržateľnosti: planéta, ľudia a zisk. Tento model zdôrazňuje, že spoločnosti by mali do svojho obchodného modelu popri ekonomickom zisku začleniť aj ochranu životného prostredia a sociálnu spravodlivosť. Cieľom je dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym rastom, ochranou životného prostredia a sociálnymi aspektmi, aby sa zabezpečila dlhodobá udržateľnosť a pozitívny vplyv na spoločnosť.

V súčasnosti sa CSR stáva neoddeliteľnou súčasťou obchodnej stratégie mnohých spoločností. Prínosy CSR sa prejavujú nielen v zlepšení imidžu spoločnosti a vzťahov so zákazníkmi, ale aj v priamych prínosoch pre obchodné výsledky, napríklad prostredníctvom inovácií, zníženia nákladov alebo prilákania a udržania talentov.

Stratégie CSR

Stratégia CSR sa zameriava na integráciu sociálnych, environmentálnych a etických noriem do činnosti spoločnosti a vzťahov s kľúčovými zainteresovanými stranami. Od podnikateľskej stratégie sa líšia tým, že kladú väčší dôraz na sociálnu hodnotu a udržateľný rozvoj než na čisto ekonomické ciele. Vzniká identifikáciou oblastí, v ktorých môže spoločnosť prispieť k pozitívnemu sociálnemu a environmentálnemu vplyvu, stanovením cieľov a vypracovaním konkrétnych iniciatív, ktoré tieto ciele podporujú.

Súčasné trendy v oblasti CSR zahŕňajú:

  • Integrácia udržateľnosti: zameranie na dlhodobú udržateľnosť a environmentálne prístupy.
  • Transparentnosť a zodpovednosť: zvyšujúci sa dôraz na transparentnosť v správaní podnikov a podávaní správ.
  • Spolupráca so zainteresovanými stranami: partnerstvá s mimovládnymi organizáciami, vládami a inými aktérmi CSR.

Relevantná literatúra a zdroje:

  1. Carroll, A. B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct. Business & Society, 38(3), 268-295.
  2. Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman.
  3. Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review.

Faktory ovliv?uj�c� CSR reportov�n� - Kl�ra Ka?parov� - e-knihaimage 101051097 13717911

Modern� p?�stupy ke spole?ensk� odpov?dnosti firem a CSR reportov�n�, Ka?parov� Kl�raimage 101051097 14061321

Spole?ensk� odpov?dnost firem a organizac� - Petra Koudelkov�image 101051097 13984293

Návrat hore