Benchmarking

« Back to Glossary Index

Co je benchmarking?

Je to proces porovnávání obchodních procesů a výkonnostních metrik organizace s průmyslovými standardy nebo s nejlepšími praktikami od konkurence nebo jiných průmyslových lídrů. Cílem je identifikovat oblasti pro zlepšení, inspiraci pro inovace a strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti.

Historický kontext sahá do 70. a 80. let 20. století, kdy firmy začaly systematicky analyzovat konkurenční praxe, aby zlepšily vlastní operace a strategie. Koncept získal na popularitě díky práci Roberta C. Campa z firmy Xerox, který jej rozvinul jako nástroj pro zvyšování efektivity a kvality.

Teoretické základy spočívají v oblastech kvality managementu, operativního managementu a strategického plánování. Benchmarking zahrnuje několik typů, včetně interního (porovnávání různých oddělení nebo poboček ve vlastní organizaci), konkurenčního (porovnávání s konkurenty ve stejném odvětví), funkčního (porovnávání s firmami v jiných odvětvích) a generického (porovnání obchodních procesů napříč různými průmyslovými sektory).

V současné době je benchmarking široce využíván jako nástroj pro zlepšování procesů, produktů a služeb. S rozvojem technologií a dostupností velkých dat se stal sofistikovanějším, umožňujícím hlubší analýzy a rychlejší získávání informací.

Jak probíhá benchmarking na praktickém příkladě

Benchmarking může probíhat například tak, že firma A chce zlepšit svou zákaznickou službu. Identifikuje firmu B, která je v této oblasti považována za přední. Firma A poté analyzuje procesy a metody zákaznické služby firmy B, shromažďuje data a porovnává je se svými vlastními postupy. Na základě zjištění firma A identifikuje oblasti pro zlepšení a implementuje nové postupy inspirované praxí firmy B, aby zvýšila efektivitu a spokojenost svých zákazníků.

Aktuální trendy pro rok 2024

Aktuální trendy zdůrazňují využití umělé inteligence a pokročilé analýzy dat k detailnímu porovnání výkonnosti a inovativních postupů s konkurencí. Tento přístup umožňuje rychle identifikovat oblasti pro zlepšení a přijmout efektivnější strategie. Větší důraz je kladen na udržitelnost a sociální odpovědnost, což odráží současný společenský trend a zvyšuje tlak na firmy, aby byly v těchto oblastech transparentní a proaktivní. Benchmarking se také stává klíčovým nástrojem pro podporu inovací, kde firmy hledají inspiraci u tržních lídrů a aplikují osvědčené postupy, aby zvýšily svoji konkurenceschopnost a reagovaly na měnící se tržní požadavky.

Relevantní literatura a zdroje

  1. Camp, R. C. (1989). Benchmarking: The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance. Quality Press.
  2. Spendolini, M. J. (1992). The Benchmarking Book.
  3. Watson, G. H. (1993). Strategic Benchmarking: How to Rate Your Company’s Performance against the World’s Best. Wiley.
STRATE9Ycast
Přejít nahoru