Vize

Vize

« Back to Glossary Index


Vize v kontextu podnikání a organizací je definována jako aspirační obraz budoucnosti, který organizace plánuje dosáhnout. Je to stručné prohlášení, které popisuje dlouhodobé cíle a směr, kam organizace směřuje. Vize by měla být inspirativní a motivující pro všechny zainteresované strany – zaměstnance, zákazníky, investory a partnery.

Historický kontext je úzce spojen s rozvojem teorií managementu a leadershipu v průběhu 20. století. Význam vize jako klíčového prvku vedení a strategického plánování byl zdůrazněn v dílech vlivných myslitelů a praktiků jako jsou Peter Drucker a John Kotter. Vize byla rozpoznána jako zásadní pro poskytnutí směru a smyslu organizacím v dynamickém a konkurenčním prostředí.

Teoretické základy vize spočívají v oblastech jako jsou organizační chování, psychologie vedení a strategický management. Vize je považována za součást strategického procesu, který napomáhá definovat cíle a poslání organizace, a je klíčová pro vytváření firemní kultury a identity.

V současné době je nezbytnou součástí firemní komunikace a brandingové strategie. V době globalizace a rychlých změn je stále důležitější, aby organizace měly jasně formulovanou a komunikovanou vizi, která je odlišuje od konkurence a poskytuje směr pro inovace a růst.

Mezi současné trendy ve formulaci a používání patří zaměření na udržitelnost, sociální odpovědnost a inovace. Firmy se stále více snaží vytvářet vize, které reflektují širší společenské a environmentální zájmy a integrují tyto hodnoty do svých obchodních modelů.

Relevantní literatura a zdroje pro termín vize:

  1. Kotter, J. P. (1996). Leading Change. Harvard Business School Press.
  2. Collins, J. C., & Porras, J. I. (1996). Building Your Company’s Vision. Harvard Business Review.
  3. Drucker, P. F. (1954). The Practice of Management. Harper & Row.

Objevte sv� PRO? - Simon Sinek, David Mead, Peter Docker - e-knihaimage 101051097 13717911

Od vize k zisku: Prom??te n�pad v ziskov� podnik�n� - Tom�? Lukavecimage 101051097 13717911

Vize tr?n�ho �sp?chu - Michal ?ern�image 101051097 13717911

STRATE9Ycast
STRATE9Ycast
Přejít nahoru