Podnikatelský model

« Back to Glossary Index

Podnikatelský model je konceptuální struktura, která vysvětluje, jak organizace vytváří, dodává a zachycuje hodnotu. Tento podnikatelský model zahrnuje klíčové aspekty podnikání, jako jsou cílové trhy, nabízené produkty nebo služby, způsoby generování příjmů, strategie zásobování a operace, a vztahy se zákazníky. Podnikatelský model tedy slouží jako základ pro strategické rozhodování a plánování.

Historický vývoj konceptu pro podnikatelský model lze sledovat od průmyslové revoluce, kdy se začaly rozvíjet různé obchodní modely v reakci na nové technologie a tržní potřeby. V moderní době se tento koncept stal zásadním, zejména s nástupem digitálních technologií, které transformovaly tradiční obchodní modely.

Teoretické základy podnikatelského modelu zahrnují analýzu hodnotového řetězce, teorii zdrojů a schopností firmy, a různé přístupy k inovacím obchodních modelů. Důležitým příspěvkem k rozvoji teorie obchodních modelů byla práce Alexandra Osterwaldera, který představil koncept „Business Model Canvas“ – nástroj pro vizualizaci klíčových komponent podnikatelského modelu.

V současnosti jsou podnikatelské modely nezbytné pro úspěšné fungování jakékoliv organizace. Významným trendem je digitalizace, která otevírá nové možnosti pro inovace obchodních modelů, jako jsou platformní obchodní modely, modely založené na předplatném, nebo modely sdílené ekonomiky. Další současné trendy zahrnují udržitelné obchodní modely, které se zaměřují na ekologickou udržitelnost a sociální odpovědnost.

Podnikatelské modely lze rozdělit do různých skupin podle různých kritérií, jako je například způsob generování příjmů, tržní segment, který cílí, nebo technologie, které využívají. Zde je několik běžných skupin business modelů:

 1. Produktově orientované modely:
  • Prodej produktů: Tradiční model, kde firma vyrábí nebo nakupuje produkty a prodává je koncovým zákazníkům s marží.
  • Licencování: Firma nabízí práva k využívání svého produktu nebo technologie za poplatek.
 2. Služebně orientované modely:
  • Předplatné: Zákazníci platí pravidelný poplatek za přístup k produktu nebo službě.
  • Freemium: Základní verze produktu nebo služby je zdarma, ale za prémiové funkce nebo obsah je nutné platit.
 3. Marketplace modely:
  • Komisionářské: Firma provozuje platformu, která spojuje prodávající a kupující a bere si procento z každé transakce.
  • Poplatky za inzerování: Firma účtuje poplatky za umístění reklam na své platformě.
 4. Modely založené na sdílení:
  • Ekonomika sdílení: Firmy umožňují lidem sdílet produkty nebo služby mezi sebou, často prostřednictvím online platformy.
  • Peer-to-peer: Podobné ekonomice sdílení, ale zaměřené více na individuální transakce mezi uživateli.
 5. Modely založené na datech:
  • Prodej dat: Firmy sbírají, zpracovávají a prodávají data třetím stranám.
  • Analytické služby: Nabídka analýzy a insights z velkých datových setů pro podniky.
 6. Hybridní modely:
  • Kombinace dvou nebo více výše uvedených modelů k dosažení větší flexibility a diverzifikace příjmů.

Mezi relevantní literaturu a zdroje pro podnikatelsky model:

 1. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. John Wiley & Sons.
 2. Teece, D. J. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning, 43(2-3), 172-194.
 3. Johnson, M. W., Christensen, C. M., & Kagermann, H. (2008). Reinventing Your Business Model. Harvard Business Review.
Přejít nahoru