Valuácia spoločnosti: kľúčový nástroj pre rozhodovanie investorov

valuace startup

Valuácia spoločnosti je proces určovania súčasnej ekonomickej hodnoty podniku. Tento proces je pre investorov nevyhnutný, pretože im poskytuje kľúčové informácie potrebné na rozhodnutie, či do spoločnosti investovať a koľko by mali investovať. Ocenenie je založené na analýze mnohých aspektov spoločnosti vrátane jej finančnej výkonnosti, postavenia na trhu, konkurenčných výhod, rizík a potenciálu rastu.

Valuácia je pre investorov neoceniteľným nástrojom, pretože im umožňuje pochopiť hodnotu podniku v kontexte trhu a v porovnaní s inými investičnými príležitosťami.

Valuácia je obzvlášť dôležité pre nové spoločnosti a začínajúce podniky, ktorých historická finančná výkonnosť môže byť obmedzená alebo vôbec neexistuje. V týchto prípadoch sa ocenenie často zameriava viac na obchodný model, inováciu produktov alebo služieb, kvalitu manažmentu, trhový potenciál a schopnosť spoločnosti dosiahnuť rast. Investori v týchto počiatočných fázach hľadajú známky toho, že spoločnosť má potenciál stať sa úspešnou a ziskovou.

V prípade začínajúcich a nových spoločností je valuácia často veľmi subjektívne a špekulatívne, pretože sa snaží predpovedať budúci úspech na základe neistých a premenlivých faktorov. To robí z oceňovania nielen vedecký proces, ale aj umenie, v ktorom kľúčovú úlohu zohráva intuícia a skúsenosti investora.

V dôsledku toho je valuácia základným kameňom pre investorov pri prijímaní informovaných rozhodnutí. Pomáha im určiť, koľko by mali zaplatiť za podiel v podniku, a poskytuje dôležitý rámec pre hodnotenie investičných príležitostí, čo je nevyhnutné pre úspech v dynamickom a konkurenčnom podnikateľskom prostredí.

Faktory ovplyvňujúce oceňovanie

Na ocenenie spoločnosti vplýva viacero faktorov, ktoré sa delia na interné a externé. Tieto faktory spoločne vytvárajú komplexný obraz o hodnote a potenciáli spoločnosti.

Vnútorné faktory:

 1. Finančné ukazovatele: patria sem ukazovatele ako obrat, zisk, marža, peňažný tok a iné. Tieto údaje poskytujú prehľad o finančnom zdraví a efektívnosti podniku. Investori tieto ukazovatele pozorne sledujú, aby pochopili finančnú stabilitu a schopnosť podniku vytvárať zisky.
 2. Výkonnosť: výkonnosť spoločnosti sa meria jej schopnosťou dosahovať svoje ciele a rast. To zahŕňa rast príjmov, ziskovosť, rast trhového podielu a ďalšie kľúčové ukazovatele.
 3. Konkurencieschopnosť: schopnosť spoločnosti konkurovať na trhu, inovovať, udržiavať a rozvíjať konkurenčné výhody sú rozhodujúce pre jej dlhodobý úspech. Konkurencieschopnosť môže byť daná inovatívnymi produktmi, silnou značkou alebo efektívnou prevádzkou.
 4. Manažment: kvalita a skúsenosti manažmentu spoločnosti sú rozhodujúce pre jej smerovanie a úspech. Skúsený a schopný manažment je pre investorov často kľúčovým faktorom pri rozhodovaní o investovaní.

Vonkajšie faktory:

 1. Trhové podmienky: trhové podmienky, ako je ponuka a dopyt, trendy v odvetví a všeobecná hospodárska situácia, majú významný vplyv na ocenenie. Spoločnosti pôsobiace v rýchlo rastúcich odvetviach majú často vyššie ocenenie.
 2. Konkurencia: prítomnosť a intenzita konkurencie na trhu môže ovplyvniť možnosti rastu a ziskovosť spoločnosti. Silná konkurencia môže znížiť marže a obmedziť podiel na trhu.
 3. Regulácia a právne predpisy: Právne a regulačné prostredie môže mať významný vplyv na činnosť a ziskovosť spoločnosti. Zmeny zákonov, daňových sadzieb alebo environmentálnych predpisov môžu ovplyvniť podnikanie.
 4. Makroekonomické ukazovatele: faktory ako úrokové sadzby, inflácia, HDP a iné makroekonomické ukazovatele majú vplyv na celkové ekonomické prostredie, v ktorom spoločnosť pôsobí. Tieto faktory môžu ovplyvniť náklady na kapitál, kúpnu silu zákazníkov a celkovú hospodársku aktivitu.

Všetky tieto faktory spolu tvoria základ pre ocenenie spoločnosti. Je dôležité, aby boli tieto aspekty vyvážené, aby bolo ocenenie čo najpresnejšie a najreprezentatívnejšie pre skutočnú hodnotu spoločnosti.

Metódy oceňovania nových spoločností a začínajúcich podnikov

Keďže začínajúce podniky pred dosiahnutím zisku nemajú k dispozícii údaje o predaji a zisku, hodnotenie v tejto fáze je skôr umením ako vedou. Neexistuje žiadna štandardná metodika alebo vzorec; zatiaľ čo niektorí investori tvrdia, že berú do úvahy faktory, ako je veľkosť trhu, iní pripúšťajú „inštinktívny“ prístup. Investori, ktorí uprednostňujú formálnejšie techniky, môžu použiť Berkusovu metódu oceňovania alebo metódu oceňovania Scorecard.

Výber správnej metódy oceňovania je rozhodujúci pre správne stanovenie hodnoty začínajúcej alebo novej spoločnosti. Každá metóda má svoje špecifiká a je vhodnejšia pre rôzne typy podnikov a fázy ich vývoja.

 1. Berkusova metóda:
  • Čo to je: Táto metóda je určená pre začínajúce podniky, ktoré ešte nezačali generovať príjmy. Hodnotí startup na základe piatich kľúčových faktorov, ako sú tím, produkt, obchodný model, strategické vzťahy a predajné/výberové schopnosti.
  • Ako to funguje: každému z týchto faktorov sa priradí finančná hodnota, ktorá odráža jeho príspevok k potenciálnemu úspechu spoločnosti. Tieto hodnoty sa potom sčítajú, aby sa určila celková hodnota štartu.
  • Pre koho je určená: Ideálna pre začínajúce podniky s inovatívnym nápadom a silným tímom, ktoré však ešte nezačali zarábať peniaze.
 2. Metóda scorecard:
  • Čo to je: Porovnáva váš startup s nedávnymi predajmi alebo investíciami do podobných spoločností.
  • Ako to funguje: Nájdete podobné startupy, ktoré sa predali alebo získali investície, a použijete ich predajnú cenu alebo ocenenie ako referenciu pre ocenenie vášho startupu.
  • Pre koho je určená: Užitočná pre začínajúce podniky, ktoré môžu nájsť relevantné porovnania s inými spoločnosťami v rovnakom odvetví alebo na podobnej úrovni rozvoja.
 3. Prístup Cost-to-Duplicate:
  • Čo to je: Odhaduje, koľko by stálo obnovenie vášho startupu.
  • Ako to funguje: spočítate všetky náklady, ktoré ste doteraz vynaložili na vývoj, výskum, marketing a iné aspekty podnikania.
  • Pre koho je vhodný: pre spoločnosti, ktoré majú významné náklady na výskum a vývoj a kde tieto náklady predstavujú významnú časť hodnoty spoločnosti.
 4. Metóda rizikových faktorov:
  • Čo to je: Prístup k oceňovaniu z hľadiska rizík spojených s podnikaním.
  • Ako to funguje: Hodnota sa na začiatku odhadne a potom sa upraví o rôzne špecifické riziká (trhové, konkurenčné, prevádzkové atď.).
  • Pre koho je vhodný: pre začínajúce podniky, ktoré chcú do ocenenia zahrnúť rôzne rizikové faktory, ako je neistota na trhu alebo konkurencia.
 5. Diskontovaný peňažný tok (DCF):
  • Čo to je: Metóda založená na odhade budúcich príjmov firmy a ich diskontovaní na súčasnú hodnotu.
  • Ako to funguje: Odhadnete budúce peňažné toky (príjmy) a potom ich „diskontujete“ na súčasnú hodnotu pomocou určitej diskontnej sadzby.
  • Pre koho je vhodný:Pre spoločnosti s jasným a realistickým plánom budúceho rastu a príjmov, vhodný najmä pre tie, ktoré už generujú príjmy alebo majú silný obchodný model.
Metódy oceňovania začínajúcich podnikov

Metóda scorecard

1. Výber porovnateľných spoločností

 • Najprv musíte zistiť priemerné ocenenie nedávno financovaných nových spoločností a startupov vo vašom odvetví a regióne. Tieto informácie môžete získať z verejne dostupných zdrojov, investičných správ alebo databáz o ekosystéme startupov. Predpokladajme, že hodnota podobnej spoločnosti bola 500 000 EUR.

2. Hodnotenie vášho startupu

 • Vyhodnotíte svoj startup v niekoľkých kľúčových oblastiach a porovnáte ho s priemerom vybraných porovnateľných spoločností. Tieto oblasti zahŕňajú:
  • Sila tímu: odborné znalosti a skúsenosti zakladateľov a kľúčových členov tímu.
  • Veľkosť Príležitosť: veľkosť trhu a potenciál rastu.
  • Produkt alebo služba: fáza vývoja a diferenciácie produktu alebo služby.
  • Konkurenčné prostredie: sila konkurencie a vaše postavenie na trhu.
  • Marketingové/predajné kanály a partnerstvá: stratégia a účinnosť marketingu a predaja.
  • Potreba ďalších investícií: aké dodatočné zdroje budú potrebné na rast.
  • Iné faktory: napríklad regulácia alebo technologické trendy.
 • Priraďte váhu každej oblasti – sila manažérskeho tímu (0-30 %) veľkosť príležitosti (0-25 %) produkt/technológia (0-15 %) konkurenčné prostredie (0-10 %) marketingové/predajné kanály/partnerstvá (0-10 %) potreba ďalších investícií (0-5 %) iné (0-5 %). Percentá predstavujú relatívnu dôležitosť jednotlivých faktorov, čo spolu dáva 100 %.

3. Priradenie percentuálnych hodnôt

 • Každej z týchto kategórií priradíte percentuálnu hodnotu na základe toho, ako dobre si váš startup vedie v porovnaní s porovnateľnými spoločnosťami. Ak si napríklad myslíte, že váš tím je nadpriemerný, môžete ho ohodnotiť na 125 % priemeru.

4. Výpočet ocenenia

 • Vynásobením priemerného ocenenia porovnateľných spoločností percentuálnym podielom vášho startupu v každej kategórii získate odhadované ocenenie vašej firmy.
 • Ak zistíte, že tím je o 25 % lepší ako jeho priemerný konkurent, použite číslo 125 %. Sila riadiaceho tímu tvorí 30 % celkového skóre, takže ak chcete vypočítať vážené skóre tohto faktora, vynásobte 125 % 30 % a dostanete 0,375.
 • Urobte to pre každý faktor a získate celkové skóre.
 • Nakoniec vynásobte celkové skóre základným skóre. V tomto príklade je celkové skóre 1,2, čo po vynásobení základnou sumou 500 000 EUR vedie k oceneniu 625 000 EUR.Preto by bolo oprávnené požadovať od investora 60 000 EUR za 10 % podiel v spoločnosti.
metóda oceňovania pomocou hodnotiacej tabuľky

5. Výhody a nevýhody metódy Scorecard

 • Výhody:
  • V porovnaní s jednoduchšími metódami poskytuje komplexnejší pohľad na startup.
  • Umožňuje zohľadniť rôzne aspekty podniku, nielen finančné faktory.
 • Nevýhody:
  • Môže to byť subjektívne, najmä pri hodnotení a porovnávaní s inými spoločnosťami.
  • Vyžaduje dostupnosť údajov o porovnateľných spoločnostiach.

Metóda Scorecard je preto užitočným nástrojom pre začínajúce podniky, ktoré sa snažia posúdiť svoj potenciál v rôznych kľúčových oblastiach, aj keď ešte nie sú ziskové.

Berkusova metóda

Berkusova metóda oceňovania

Berkusova metóda je prístup k oceňovaniu začínajúcich podnikov, najmä tých v ranom štádiu, ktoré ešte nemajú stabilné príjmy alebo zisky. Táto metóda sa zameriava na päť kľúčových faktorov úspechu a priraďuje im finančnú hodnotu. Nižšie je uvedený všeobecný postup uplatňovania Berkusovej metódy krok za krokom:

1. Identifikácia kľúčových faktorov úspechu

 • Kvalita tímu: odborné znalosti a skúsenosti zakladateľov a kľúčových členov tímu.
 • Atraktivita produktu: jedinečnosť a trhový potenciál produktu alebo služby.
 • Technologické inovácie: význam a vplyv každej technologickej inovácie.
 • Strategické partnerstvá: význam a hodnota strategických partnerstiev a vzťahov.
 • Trakcia/prvé predaje: existujúca trakcia alebo predbežné predaje, ktoré ukazujú záujem zákazníkov.

2. Určenie maximálnej hodnoty pre každý faktor

 • Berkusova metóda zvyčajne určuje maximálnu hodnotu, ktorú možno priradiť každému z týchto faktorov. Táto hodnota sa môže líšiť, ale často sa pohybuje okolo 500 000 USD pre každý faktor.

3. Priradenie hodnoty každému faktoru

 • Pre každý z piatich faktorov odhadnite, ako významne prispievajú k potenciálu a úspechu podniku.
 • Priraďte každému faktoru finančnú hodnotu až do stanoveného maxima na základe vášho hodnotenia jeho prínosu.

4. Súčet hodnôt na odhad celkového ocenenia

 • Súčet hodnôt priradených každému z piatich faktorov. Výsledná suma je odhad celkového ocenenia začínajúceho podniku podľa Berkusovej metódy.

5. Revízia a prispôsobenie

 • Keďže ide o subjektívny odhad, postup by sa mal pravidelne prehodnocovať a aktualizovať podľa novozískaných informácií a vývoja v podniku.

6. Dokumentácia a obhajoba odhadu

 • Je dôležité zdokumentovať, ako bola každá hodnota stanovená, a byť pripravený obhájiť svoj odhad pred potenciálnymi investormi alebo zainteresovanými stranami.

Valuácia na začiatku podnikania

Valuácia je pre podnikateľov a investorov kľúčovým krokom, ktorý pomáha určiť ekonomickú hodnotu podniku. Tento proces je obzvlášť dôležitý pre nové podniky, ktoré často nemajú dlhú históriu finančnej výkonnosti alebo stabilný peňažný tok. Ich oceňovanie sa preto často opiera o metódy, ktoré hodnotia nielen číselné ukazovatele, ale aj kvalitatívne faktory, ako je sila tímu, inovácia produktov, trhový potenciál a strategické partnerstvá.

Metódy ako Scorecard Valuation a Berkusova metóda ponúkajú štruktúrovaný prístup k hodnoteniu týchto faktorov. Tieto metódy umožňujú investorom a zakladateľom vyvážiť kvantitatívne nedostatky typické pre podnikanie v ranom štádiu s kvalitatívnymi silnými stránkami, ktoré majú potenciál výrazne ovplyvniť úspech startupu.

Valuácia startupu je však vždy spojené s určitou mierou neistoty a rizika. Trh sa neustále vyvíja a to, čo sa dnes považuje za inovatívne a sľubné, môže zajtra stratiť svoju príťažlivosť. Preto je dôležité, aby boli ocenenia flexibilné a pravidelne revidované tak, aby odrážali aktuálne trhové a obchodné podmienky.

Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité pochopiť, že pri oceňovaní nejde len o čísla, ale aj o príbeh, ktorý sa za nimi skrýva. Úspešné ocenenie si vyžaduje kombináciu finančných znalostí, strategického plánovania a schopnosti presvedčivo prezentovať víziu a potenciál startupu.

Proces oceňovania startupov je napokon základom pre investičné rozhodnutia, strategický rozvoj a dlhodobý úspech. Ide o rovnováhu medzi analytickými schopnosťami, intuíciou a hlbokým pochopením trhu a technológií, ktoré podnik používa.

Odporúčané ďalšie zdroje:

 1. McKinsey & Company Inc., Koller, T., Goedhart, M., & Wessels, D. (2020). Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. John Wiley & Sons.
 2. Feld, B., & Mendelson, J. (2019). Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist. John Wiley & Sons.
 3. Damodaran, A. (2011) The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit. Wiley
 4. Derindere Köseoglu, S. (2023). A Practical Guide for Startup Valuation. Springer

Súvisiace

Návrat hore