valuace startup

Valuácia

« Back to Glossary Index

Valuácia je proces odhadu ekonomickej hodnoty majetku, podniku alebo projektu. Je to dôležitý nástroj finančnej analýzy, ktorý umožňuje investičným analytikom, manažérom a ďalším zainteresovaným stranám pochopiť skutočnú hodnotu aktív a prijímať tak lepšie rozhodnutia o investíciách, fúziách, akvizíciách alebo strategickom plánovaní.

Historický kontext siaha až k počiatkom moderného obchodovania a investovania. Vývoj sofistikovanejších metód oceňovania podnietil rozmach kapitálových trhov a potreba presnejšieho hodnotenia investičných príležitostí. V 20. storočia s rozvojom finančnej teórie došlo k významnému pokroku, vrátane použitia diskontovaných peňažných tokov (DCF) a porovnávacích metód.

Medzi základné metódy oceňovania patria:

V súčasnosti je oceňovanie kľúčové pre širokú škálu obchodných činností. V dôsledku globalizácie a rozvoja technológií rastie význam správneho oceňovania, najmä v oblastiach, ako sú začínajúce podniky, duševné vlastníctvo a komplexné finančné nástroje.

Medzi aktuálne trendy patria:

  • Využívanie veľkých dát a umelej inteligencie: na presnejšie predpovede a analýzy.
  • Oceňovanie nehmotného majetku: napríklad značiek, patentov a softvérových licencií.
  • Udržateľnosť a faktory ESG: zohľadnenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich faktorov pri oceňovaní.

Relevantná literatúra a zdroje:

  1. McKinsey & Company Inc., Koller, T., Goedhart, M., & Wessels, D. (2020). Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. John Wiley & Sons.
  2. Feld, B., & Mendelson, J. (2019). Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist. John Wiley & Sons.
  3. Damodaran, A. (2011) The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit. Wiley
  4. Derindere Köseoglu, S. (2023). A Practical Guide for Startup Valuation. Springer

Metody komplexn�ho hodnocen� podniku, Vochozka Marekimage 101051097 14061321

Oce?ov�n� podniku a standardy hodnotyimage 101051097 14299749

Strategick� ?�zen� podniku - Roman Zuz�k - e-knihaimage 101051097 13717911

Články:

Valuácia spoločnosti: kľúčový nástroj pre rozhodovanie investorov

Návrat hore