Valuace

« Back to Glossary Index

Valuace je proces odhadu ekonomické hodnoty určitého aktiva, podniku, nebo projektu. Jedná se o důležitý nástroj ve finanční analýze, který umožňuje investičním analytikům, manažerům a dalším zainteresovaným stranám pochopit reálnou hodnotu aktiv, a tím lépe rozhodovat o investicích, fúzích, akvizicích nebo strategickém plánování.

Historický kontext sahá do počátků moderního obchodování a investic. Rozvoj sofistikovanějších metod valuace byl podnícen rozmachem kapitálových trhů a potřebou přesnějšího hodnocení investičních příležitostí. Ve 20. století s rozvojem finanční teorie došlo k významnému pokroku, včetně využití diskontovaných peněžních toků (DCF) a srovnávacích metod.

Základní metody valuace zahrnují:

V současné době jsou valuace klíčové pro široké spektrum obchodních aktivit. V důsledku globalizace a rozvoje technologií dochází k zesílení významu správné valuace, zejména v oblastech jako jsou startupy, intelektuální vlastnictví a komplexní finanční instrumenty.

Mezi současné trendy patří:

  • Využití big data a umělé inteligence: pro přesnější predikce a analýzy.
  • Valuace nehmotných aktiv: jako jsou značky, patenty a softwarové licence.
  • Udržitelnost a ESG faktory: zohlednění environmentálních, sociálních a řídicích faktorů v valuaci.

Relevantní literatura a zdroje:

  1. McKinsey & Company Inc., Koller, T., Goedhart, M., & Wessels, D. (2020). Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. John Wiley & Sons.
  2. Feld, B., & Mendelson, J. (2019). Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist. John Wiley & Sons.
  3. Damodaran, A. (2011) The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit. Wiley
  4. Derindere Köseoglu, S. (2023). A Practical Guide for Startup Valuation. Springer

Články:

Valuace společnosti: Klíčový nástroj pro rozhodování investorů

Přejít nahoru