Business development

« Back to Glossary Index


Business development alebo rozvoj podnikania je strategický proces zameraný na vytváranie dlhodobej hodnoty pre zákazníkov, trhy a vzťahy organizácie. Táto koncepcia zahŕňa celý rad činností, od identifikácie nových obchodných príležitostí, cez rozvoj partnerstiev a vzťahov až po expanziu na nové trhy.

Historický kontext siaha do obdobia priemyselnej revolúcie, keď začali vznikať prvé moderné spoločnosti a objavila sa potreba systematického prístupu k rozvoju podniku. V 20. storočí, s rozvojom globalizácie a technologického pokroku, sa rozvoj podnikania začal stávať kľúčovou súčasťou strategického riadenia spoločností.

Teoretické základy rBusiness developmentsa nachádzajú v oblastiach, ako sú marketing, strategické riadenie a inovácie. Podstatou je vytvárať nové trhové príležitosti, zlepšovať produkty alebo služby a budovať efektívne obchodné modely. Dôležitú úlohu zohráva aj schopnosť podniku prispôsobiť sa meniacim sa trhovým a technologickým podmienkam.

V súčasnosti je pre organizácie nevyhnutné, aby si udržali konkurencieschopnosť a rástli. S rastúcim dôrazom na digitalizáciu a inovácie sa rozvoj podnikania zameriava na využívanie nových technológií, vývoj digitálnych produktov a služieb a vstup na nové trhy. Zároveň sa v rozvojových stratégiách kladie väčší dôraz na udržateľnosť a sociálnu zodpovednosť.

Medzi súčasné trendy v oblasti Business development patrí integrácia umelej inteligencie a automatizácie do obchodných procesov, využívanie údajov a analytiky na účely rozhodovania a rozvoj strategických partnerstiev a sietí spolupráce. Firmy tiež hľadajú nové prístupy k internacionalizácii a expanzii na svetové trhy.

Relevantná literatúra a zdroje pre rozvoj podnikania:

  1. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th Edition). Pearson.
  2. Ansoff, H. I. (1987). Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion. Penguin.
  3. Drucker, P. F. (1985). Innovation and Entrepreneurship. Harper & Row.

Leadership & management development, Pila?ov� Irenaimage 101051097 14061321

How to run a business without risk - The Truth Revealed about Business Risk - Vladim�r Johnimage 101051097 13717911

The Business Bookimage 101051097 13717911

Návrat hore