Business development

« Back to Glossary Index


Business development, neboli rozvoj podnikání, je strategický proces zaměřený na vytváření dlouhodobé hodnoty pro organizaci zákazníky, trhy a vztahy. Tento koncept zahrnuje řadu aktivit, od identifikace nových obchodních příležitostí, přes rozvoj partnerství a vztahů, až po expanzi na nové trhy.

Historický kontext sahá do období průmyslové revoluce, kdy začaly vznikat první moderní korporace a objevila se potřeba systematického přístupu k rozvoji podniku. Ve 20. století se s rozvojem globalizace a technologickým pokrokem začal business development stávat klíčovou součástí strategického řízení společností.

Teoretické základy business developmentu spočívají v oblastech jako je marketing, strategický management a inovace. Podstatou je vytváření nových tržních příležitostí, zlepšování produktů nebo služeb a budování efektivních obchodních modelů. Důležitou roli hraje také schopnost firmy adaptovat se na měnící se tržní a technologické podmínky.

V současné době je nezbytný pro udržení konkurenceschopnosti a růstu organizací. S rostoucím důrazem na digitalizaci a inovace se business development zaměřuje na využívání nových technologií, vývoj digitálních produktů a služeb, a vstup na nové trhy. Současně se klade větší důraz na udržitelnost a sociální odpovědnost v rámci rozvojových strategií.

Mezi aktuální trendy v business developmentu patří integrace umělé inteligence a automatizace do obchodních procesů, využívání dat a analýz pro informované rozhodování, a rozvoj strategických partnerství a kolaborativních sítí. Firmy také hledají nové přístupy k internacionalizaci a expanzi na globální trhy.

Relevantní literatura a zdroje pro téma Business development:

  1. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th Edition). Pearson.
  2. Ansoff, H. I. (1987). Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion. Penguin.
  3. Drucker, P. F. (1985). Innovation and Entrepreneurship. Harper & Row.

Leadership & management development, Pila?ov� Irenaimage 101051097 14061321

How to run a business without risk - The Truth Revealed about Business Risk - Vladim�r Johnimage 101051097 13717911

The Business Bookimage 101051097 13717911

Přejít nahoru