Rozhodovací paralýza

« Back to Glossary Index


Rozhodovací paralýza je psychologický stav, ve kterém se jedinec nebo skupina lidí cítí neschopni učinit rozhodnutí v důsledku nadměrné analýzy dat nebo možností, obav z negativních důsledků, nebo touhy dosáhnout dokonalosti. Tento jev může vést k odkladu nebo úplnému nedostatku akce, což může mít negativní dopad na osobní i profesionální život.

Historický kontext tohoto pojmu sahá do období rozmachu behaviorální ekonomie a psychologie v 20. století, kdy začaly být podrobně studovány lidské myšlenkové procesy a rozhodování. Termín se stal populárnějším s rostoucím počtem voličů a možností ve spotřebitelské kultuře a složitém podnikatelském prostředí.

Teoretické základy rozhodovací paralýzy spočívají v oblastech psychologie, sociologie a behaviorální ekonomie. Jde o projev kognitivní disonance, kde se jednotlivec snaží vyhnout možnému lítosti z rozhodnutí, nebo ovlivnění paralýzy informačním přetížením. Důležitým aspektem je také koncept „volby přetížení“, kdy příliš mnoho možností vede k neschopnosti učinit rozhodnutí.

V současném prostředí, kde je kladen důraz na data a informace, se rozhodovací paralýza stává častějším problémem, zejména v oblastech, kde jsou rozhodnutí složitá a mají vysoké důsledky, jako jsou finance, podnikání a technologie. Firmy a jednotlivci se snaží tento problém řešit prostřednictvím metod, jako je limitace možností, stanovení časových limitů pro rozhodování nebo využití heuristik pro zjednodušení rozhodovacího procesu.

Mezi nejnovější trendy v řešení rozhodovací paralýzy patří využití technologických nástrojů, jako jsou umělá inteligence a data analytics, pro zjednodušení a optimalizaci rozhodovacích procesů. Rovněž se zvyšuje zaměření na výcvik v oblasti rozhodování a rozvoj osobních dovedností pro zvládání nejistoty a stresu spojeného s rozhodováním.

Relevantní literatura a zdroje pro téma rozhodovací paralýza

  1. Schwartz, B. (2004). The Paradox of Choice: Why More Is Less. Harper Perennial.
  2. Iyengar, S. S., & Lepper, M. R. (2000). When Choice is Demotivating: Can One Desire Too Much of a Good Thing? Journal of Personality and Social Psychology, 79(6), 995-1006.
  3. Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2), 263-291.

Rozhodovac� modely pro mana?ery v pr?myslov� praxiimage 101051097 13984293

Anatomie rozhodov�n� - Richard Shottonimage 101051097 13717911

Mana?ersk� rozhodov�n� - 4. vyd�n� (Rozhodov�n� v dynamick�m a nejist�m prost?ed�)image 101051097 13984293

STRATE9Ycast
Přejít nahoru