Osobní SWOT analýza pro podnikatele

osobní swot analýza

Analýza SWOT (silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb) je nástroj, který je velmi dobře známý a poskytuje cenný vhled do strategie společností. Tato metoda umožňuje lídrům získat nový pohled na to, co organizace dělá dobře, kde čelí výzvám a jaké příležitosti je třeba využít. Analýza je často používána v oblasti podnikání a pomáhá nám při tvorbě strategií, ale může být stejně užitečná i pro osobní rozvoj.

Provedení osobní SWOT analýzy zahrnuje sebe introspekci a sebehodnocení, které pomáhají identifikovat vaše profesionální silné a slabé stránky, příležitosti pro růst a hrozby pro váš úspěch. Pokud jste podnikatel a nebo se chystáte začít podnikat je nástroj SWOT analýza pro vás klíčovým prvkem pro hlubší porozumění sebe samému a pomůže vám v osobním i profesním růstu.

Jak provést osobní SWOT analýzu

SWOT analýza má své kořeny v 60. letech minulého století, kdy ji poprvé navrhli přední podnikatelé Edmund P. Learned, C. Roland Christensen, Kenneth Andrews a William D. Guth. V roce 1982 tento koncept dále rozvinul Heinz Weihrich, který vytvořil 2 x 2 matici, aby na ní rozdělil čtyři základní prvky SWOT analýzy: silné a slabé stránky do horní části, příležitosti a hrozby do dolní části. Tato matice, rozdělená do čtyř kvadrantů a často s barevným rozlišením jednotlivých částí, je dodnes nejčastějším způsobem, jak znázorňujeme SWOT analýzu.

SWOT analýza cz

Začněte tím, že rozdělíte list papíru nebo na čtyři části, každou pro jednu sekci SWOT analýza(silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby). Poté je čas klást si hluboké otázky s pokorou a sebeuvědoměním, abyste odpovídali bez vlastních předsudků. Je důležité, aby byla vaše analýza co nejupřímnější.

Nezaujaté hodnocení je obtížné dosáhnout a i když je důvěra v sebe sama důležitá, snažte se být při používání nástroje SWOT analýza co nejrealističtější. Nesnižujte hodnotu svých silných stránek a nepřeceňujte své slabosti.

Pro vytvoření vyvážené a efektivní analýzy vám pomohou následující kroky pro vyplnění každé ze čtyř částí.

SWOT analýza – Silné stránky

Začněte analýzu zaznamenáním všech svých osobních silných stránek. Tento krok je zásadní, protože zapsáním vašich silných stránek pozitivně nastavíte celý proces a může to pozitivně ovlivnit vaše sebevědomí.

silné stánky swot

Položte si následující otázky:

 • V jakých oblastech mám přirozeně dobré schopnosti?
 • Na jakých dovednostech jsem pracoval(a) a rozvíjel(a) je?
 • Jaké jsou mé vrozené talenty?
 • Co by můj šéf nebo kolegové uvedli jako mé silné stránky?
 • Jaké úspěchy (vzdělání, dovednosti atd.) mě odlišují od ostatních?
 • Jaké kontakty nebo zdroje mám, které mi mohou pomoci dosáhnout mých cílů?

Zahrňte silné stránky spojené s vrozenými talenty, pracovními zkušenostmi a tvrdými i měkkými dovednostmi. Zaznamenejte je všechny – nikdy nevíte, která schopnost bude klíčem k vašemu úspěchu.

Příklady silných stránek:

 • Dobře se mi pracuje pod tlakem. 
 • Moje kvalitativní a kvantitativní analytické schopnosti jsou skvělé. 
 • Rychle se učím technické pojmy. 
 • Rád si udržuji pořádek v osobním i pracovním životě. 
 • Jsem osobní a přátelský a v celém svém oboru jsem si vybudoval rozsáhlou síť přátel. 
 • Jsem vynalézavý a vždy se snažím vyřešit problémy sám

SWOT analýza – Slabé stránky

Nyní je čas se zaměřit na vaše osobní slabé stránky. Zapište oblasti, kde máte prostor pro zlepšení, špatné pracovní návyky, které potřebujete opustit, a cokoli dalšího, co by vás mohlo bránit být nejlepší verzí sebe sama v práci.

slabe stranky swot

Zeptejte se sami sebe na následující otázky:

 • Jaké mám negativní pracovní návyky nebo rysy osobnosti?
 • Je nějaká část mého vzdělání nebo školení, která potřebuje vylepšení?
 • Jak by ostatní lidé viděli mé slabé stránky?
 • V jakých oblastech je mé vzdělání, školení nebo dovednosti nedostatečné ve srovnání s mými kolegy?
 • Které dovednosti bych chtěl zlepšit?
 • Čemu se vyhýbám, protože mi chybí sebevědomí?
 • Když si vzpomenu na chvíli, kdy jsem v práci něco „pokazil(a)“, co jsem udělal(a)?

Tento krok ve vaší SWOT analýze vás vyzývá k upřímnému pohledu na sebe, což je klíčové pro provádění změn a vytváření návyků, které vedou k vašemu úspěchu.

 Příklady slabých stránek:

 • Jsem špatný v sestavování rozpočtu, což má za následek nadměrné výdaje. 
 • Brainstorming je pro mě jednodušší než realizace nápadů. 
 • Často se u mě objevuje netrpělivost, což vede k tomu, že rychle ztrácím o projekty zájem. 
 • Příliš stydím na to, abych promluvil na veřejnosti.
 • Často chodím pozdě, protože ztrácím pojem o čase.
 • Nedostatek zkušeností s AI technologiemi, které by mohly zefektivnit práci

SWOT analýza – Příležitosti

Dosud jste se zaměřili na svůj individuální pracovní výkon. Nyní je čas rozšířit váš pohled a zaměřit se na příležitosti pro růst vašeho podnikání. Zvažte potenciální růst ve vašem odvětví, společnosti a současné pozici. Jste připraveni na vytvoření nebo rozvoj podnikání, po kterém toužíte?

příležitosti swot

Položte si následující otázky:

 • Jaký je současný stav odvětví, kde bych chtěl(a) podnikat nebo podnikám? Rozvíjí se?
 • Jaké jsou aktuální mezery na trhu, které bych mohl(a) vyplnit?
 • Jaké technologické inovace mohu využít pro své podnikání?
 • Jaké zdroje financování jsou k dispozici pro podnikatele a jak je mohu efektivně využít?
 • Jaké nové tržní segmenty nebo oblasti se nyní objevují jako perspektivní pro podnikání?
 • Jaké jsou aktuální potřeby nebo problémy zákazníků, které bych mohl(a) efektivně řešit?
 • Jaké partnerství nebo spolupráce by mohly podpořit růst mého podnikání?
 • Jaké legislativní změny nebo vládní pobídky by mohly mít pozitivní vliv na můj obor?
 • Jaké jsou aktuální trendy v digitálním marketingu, které bych mohl využít pro propagaci svého podnikání?

Při hledání jednotlivých faktorů je třeba mít na paměti, že se jedná o externí okolnosti, které přímo nesouvisí se mnou osobně a mohou být využity kýmkoli s vhodným přístupem a strategií. Je důležité být otevřený těmto možnostem a aktivně hledat způsoby, jak je využít ve prospěch svého podnikání.

Příklady příležitostí:

 • Využití sociálních médií a digitálního marketingu pro zvýšení povědomí o mé značce a produktech.
 • Navázání nových obchodních vztahů na networkingových akcích nebo konferencích.
 • Využití vládních grantů nebo finanční podpory pro malé podnikatele a startupy.
 • Vstup do nových oborů nebo trhů, které jsou v současné době nedostatečně obsluhovány.
 • Rozvoj nových produktů nebo služeb, které odpovídají aktuálním potřebám zákazníků.
 • Spolupráce s influencery nebo vlivnými osobnostmi v mé oblasti pro zvýšení viditelnosti mého podnikání.
 • Vytvoření věrnostního programu nebo jiných iniciativ pro udržení a zvýšení spokojenosti stávajících zákazníků.

SWOT analýza – Hrozby

Nakonec se zaměřte na potenciální hrozby, které by mohly stát v cestě vašim cílům. Tyto zahrnují vnější faktory, jako je nestabilní ekonomika nebo konkurence.

hrozby swot

Zeptejte se sami sebe na otázky jako:

 • Mohou změny v zákonech nebo regulacích negativně ovlivnit moje podnikání?
 • Existují nové nebo rostoucí konkurenční firmy, které by mohly ohrozit můj podíl na trhu?
 • Ovlivní sociální nebo politické změny v mém oboru moje podnikání?
 • Jaké technologické změny by mohly způsobit zastaralost mých služeb nebo produktů?
 • Jaké jsou možné ekonomické krize nebo recese, které by mohly ovlivnit můj byznys?
 • Jaké globální události, jako jsou pandemie nebo přírodní katastrofy, by mohly mít vliv na moje podnikání?

Nyní, když je vaše osobní SWOT analýza dokončena, máte k dispozici nástroj pro další rozvoj vašeho podnikání. Využijte tento dokument k formulaci cílů a strategických akčních plánů. Při jejich tvorbě se nebojte posunout mimo svou komfortní zónu, což vám umožní nejen posílit vaše stávající přesvědčení, ale také objevit nové perspektivy. Buďte neústupní v odhalování vašich chyb a slabostí a nezapomínejte oslavovat vaše silné stránky. Nebojte se také konzultovat s kolegy či rodinou, abyste získali jejich upřímné názory, které vám mohou pomoci lépe porozumět vašemu aktuálnímu stavu a možnostem rozvoje.

Příklady hrozeb:

 • Zvýšení konkurence ze strany nových startupů nebo velkých firem vstupujících na můj lokální trh.
 • Změny v daňových zákonech nebo zvýšení DPH, které by mohly zvýšit provozní náklady mého podniku.
 • Globální ekonomická krize vedoucí ke snížení kupní síly zákazníků.
 • Rychlý vývoj digitálních technologií, který by mohl způsobit, že moje stávající technologické vybavení rychle zastará.
 • Přerušení dodavatelského řetězce kvůli mezinárodním obchodním sporům nebo logistickým problémům.
 • Programy umělé inteligence by mohly způsobit, že se moje podnikání stane zastaralé.

Jak pokračovat, když mám SWOT analýzu?

Vaše osobní SWOT analýza je jako roadmapa, která vám ukazuje cesty pro osobní zlepšení. Mít mapu je ale jen prvním krokem na vaší cestě – nyní musíte naplánovat svůj směr.

Po dokončení hodnocení vytvořte akční plán, který vám pomůže dosáhnout vašich cílů. Zde jsou dva způsoby, jak toho dosáhnout:

 1. Sladění kategorií znamená použití vašich silných stránek k opravě slabých. To je skvělý způsob, jak zmírnit hrozby, protože využíváte své dovednosti k zlepšení celkového výkonu.
  • Řekněme, že jste uvedli „kreativitu“ jako silnou stránku a „časový management“ jako slabost. Hledejte způsoby, jak využít vaši kreativitu pro efektivnější řízení času. Můžete například vytvořit barevný a kreativně navržený týdenní plán, který vám pomůže lépe vizualizovat a organizovat vaše úkoly. Tento přístup může zvýšit vaši motivaci ke sledování plánů a efektivněji spravovat váš čas.
 2. Přeměna negativního znamená proměnit hrozby v pozitiva proaktivním přístupem. Včasné rozpoznání hrozeb pro rozvoj podnikání znamená, že můžete podniknout kroky k jejich předcházení, než zkomplikují nebo zcela zablokují vaši cestu k úspěchu.
  • Pokud jste identifikovali „zvýšenou konkurenci“ jako hrozbu pro váš podnik, zvažte absolvování online kurzů nebo seminářů v oblastech, které rozšíří vaše podnikatelské dovednosti a znalosti. Toto vzdělávání by vám mohlo pomoci přijít s inovativními nápady, vylepšit vaše produkty nebo služby a odlišit se tak od konkurence. Aktualizace a rozšíření vašeho portfolia služeb nebo produktů by mohlo přispět k upevnění vaší pozice na trhu.

7 Tipů pro ještě lepší osobní swot analýzu

Se správným porozuměním toho, co osobní SWOT analýza znamená, a s vědomím, jak ji správně aplikovat, máte ideální základ pro její efektivní realizaci. Tento proces není jen o vyplňování čtverců v matrici, ale o hlubokém ponoření se do analýzy vašich silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Použitím konkrétní metodiky a inspirací z příkladů, které jsou relevantní pro vaši situaci, můžete získat ucelenější a přesnější obraz o tom, kde se momentálně nacházíte a kam byste se chtěli posunout v budoucnu. Pro dosažení ještě lepších výsledků ve vaší osobní SWOT analýze zkuste následujících sedm tipů:

 1. Využijte zpětnou vazbu od ostatních: Nebojte se požádat o názory kolegů, přátel, mentorů nebo koučů.
 2. Podrobně prozkoumejte každou oblast: Neomezujte se jen na zřejmé body, ale snažte se najít hlubší souvislosti.
 3. Aktualizujte analýzu pravidelně: Trh a vaše schopnosti se neustále vyvíjejí, proto by měla být vaše analýza průběžně aktualizována.
 4. Stanovte konkrétní cíle a plány: Použijte výsledky analýzy k vytvoření cílů a strategií, jak je dosáhnout.
 5. Buďte otevření novým příležitostem: Sledujte trendy ve vašem oboru a buďte připraveni je využít.
 6. Zvažte work-life balance: Při plánování kariérního růstu nezapomínejte na důležitost rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Tento aspekt je klíčový pro udržení dlouhodobého zdraví a spokojenosti.
 7. Využijte nástroje SWOT analýza pro strategické rozhodování: Nejenom identifikujte možné slabé stránky a hrozby, ale aktivně je využijte jako vodítko pro strategické rozhodnutí o směřování vašeho podnikání nebo kariéry.

Závěr: Přijměte výzvu, objevte svou cestu

Osobní SWOT analýza je neocenitelným nástrojem na cestě k podnikatelskému úspěchu, nezávisle na tom, zda jste zkušený podnikatel hledající nové příležitosti, nebo aspirující podnikatel na začátku své cesty. Tato analýza vám umožní získat hlubší vhled do vašich silných stránek, slabostí, příležitostí a hrozeb. Poskytuje komplexní pohled na vaše schopnosti a omezení, a to jak v osobním, tak profesionálním životě.

Prostřednictvím swat analýzy zjistíte, na čem byste měli pracovat, abyste se stali úspěšnějším a konkurenceschopnějším. Aplikací Paretova pravidla, známého také jako pravidlo 80/20, můžete identifikovat 20 % faktorů, které jsou zodpovědné za 80 % vašich výsledků. Tímto způsobem můžete efektivněji využívat vaše zdroje a energii, soustředit se na nejdůležitější aspekty vašeho podnikání a osobního rozvoje.

Analýza vám také poskytuje jasné směry, kam směřovat vaše úsilí a jaké strategické kroky byste měli učinit pro dosažení vašich cílů. Můžete tak lépe rozpoznat příležitosti pro růst a rozvoj a zároveň se vyhnout potenciálním hrozbám a rizikům.

Nyní, když máte k dispozici tento nástroj, je na vás, abyste udělali první rozhodný krok na cestě k vašemu podnikatelskému úspěchu. S pomocí osobní SWOT analýzy se můžete vydat na cestu, která vás povede k naplnění vašich podnikatelských snů a ambicí.

Často kladené otázky

 • Je osobní SWOT analýza opravdu užitečná pro podnikatele?

  Ano, je to skvělý nástroj pro pochopení vašich klíčových sil, slabostí a identifikaci oblastí pro růst a vylepšení. Pomáhá vám strategicky přemýšlet o vašem podnikání.

 • Jak často bych měl jako podnikatel aktualizovat svoji SWOT analýzu?

  SWOT analýzu a její revizi byste měli ideálně provádět každý rok nebo při jakékoliv významné změně.

 • Mohou být výsledky SWOT analýzy někdy zavádějící nebo nepřesné?

  Ano, pokud nejste upřímní ve svých odpovědích nebo pokud nedostatečně berete v úvahu externí faktory. Je důležité získat objektivní pohled.

 • Jak mohu jako malý podnikatel efektivně využít výsledky nástroje SWOT analýza?

  Použijte zjištění z nástroje SWOT analýza pro nastavení realistických cílů, plánování strategií a rozhodování o prioritách, které budou mít největší dopad na váš podnik.

Doporučené knižní zdroje

 1. Sinek S. (2013) Začněte s PROČ
 2. Ben Horowitz (2019) S potížemi je jedna potíž
 3. Robert B. Cialdini (2023)Nové zbraně vlivu

Objevte sv� PRO? - Simon Sinek, David Mead, Peter Docker - e-knihaimage 101051097 13717911

Nekone?n� hra (Jak dos�hnout dlouhodob�ho �sp?chu v podnik�n�)image 101051097 13984293

Strategick� management lidsk�ch zdroj? (modern� trendy v HR)image 101051097 13984293

Související

Přejít nahoru