Spolupráce 2.0: tým vs skupina

spolupráce

Spolupráce je základním kamenem úspěchu, kde prvním krokem je sestavit skvělý tým lidí, připravených ponořit se do úkolu s odhodláním. Avšak, cesta k úspěchu je vydlážděna nejen správnou volbou lidí, ale také mistrovským vedením, které dokáže rozpoznat, zda je efektivnější působit jako soudržný tým nebo jako skupina jednotlivců. Úspěšný manažer tak dokáže vytvořit prostředí, kde spolupráce prosperuje a kde každý člen je cenným aktivem na společné cestě za dosažením cílů.

Skupina vs. tým

Ale co je to skupina a co tým? Nejsou toto pojmy totožné? Ne zcela. Každý z těchto kolektivů může dosáhnout odlišných cílů a pomáhá předvídat, jak přesně úkol dokončit. Rozdíl mezi oběma pracovními metodami není vždy zřejmý, ale je velmi důležité, abychom rozuměli rozdílům mezi skupinou a týmem.

Co je skupina?

Skupina se skládá z několika lidí, kteří spolupracují, ale každý pracuje samostatně na svých vlastních úkolech a je za ně osobně zodpovědný. I když každý člen skupiny pracuje na něčem jiném, všechny tyto úkoly mohou mít něco společného nebo mohou být spojeny stejným zájmem nebo tématem. Takže i když každý pracuje sám, všichni členové skupiny se nějakým způsobem podílejí na něčem větším.

 

Typy skupin: Existují dva základní typy skupin. Prvním jsou neformální skupiny, které vznikají spontánně kolem společných zájmů nebo cílů. Druhým typem jsou formální skupiny, které vznikají s cílem splnit konkrétní úkol nebo projekt. Ve formálních skupinách je obvykle jasně definován vztah nadřízený podřízený, který řídí přidělování úkolů a rozhodovací procesy.

Výhody:

 • Dočasné Vztahy: Skupiny umožňují rychlé vytváření pracovních vztahů pro konkrétní úkoly, což je užitečné pro krátkodobé projekty.
 • Efektivita: Skupiny kladou důraz na efektivitu jednotlivců, což může vést k rychlému splnění úkolů.
 • Flexibilita: Skupiny mohou být flexibilní díky méně strukturovanému rozložení, což umožňuje rychlou adaptaci na změny.
 • Individuální Odpovědnost: Skupiny často kladou větší důraz na individuální odpovědnost, což může motivovat členy k výkonnosti.

Nevýhody:

 • Odcizení Jednotlivců: Bez silné spolupráce mohou být někteří členi skupiny odcizeni, což může způsobit komunikační problémy.
 • Nedostatečná Podpora Organizačních Cílů: Skupiny mohou mít problémy s propojením své práce s organizačními cíli.
 • Omezená Kreativita: Méně interakce a spolupráce může vést k omezené kreativitě.
 • Nedostatečná Koordinace: Skupiny mohou čelit problémům s koordinací a řízením bez silného vedení nebo jasných cílů.

Skupiny mohou efektivně řešit úkoly, když každý pracuje na svém individuálním cíli, avšak spolupráce mezi členy může být omezená. Tato omezená spolupráce může vést k menšímu porozumění a koordinaci, což může ovlivnit celkovou efektivitu spolupráce ve skupině. Skupiny mohou nabídnout flexibilitu a rychlou reakci na určité požadavky, ale bez silné spolupráce a komunikace mohou čelit výzvám v dosažení společných cílů nebo v rozvoji inovativních řešení.

Co je tým?

Tým je sestaven z lidí, kteří mají jeden společný cíl. Členové týmu spolupracují a vzájemně se podporují, sdílí úkoly a odpovědnost, aby společně dosáhli tohoto cíle. Práce v týmu a dobrá spolupráce mezi členy jsou klíčové pro to, aby tým byl úspěšný. 

Slovo „TEAM“ z angličtiny také vtipně vystihuje důležitost spolupráce, když rozdělíme každé písmeno:

 • T – together
 • E – everyone
 • A – accomplishes
 • M – more
Team


To nám připomíná, že když pracujeme společně jako tým, každý z nás může přispět k dosažení větších cílů.

Výhody:

 • Spolupráce a Synergie: Týmy posilují spolupráci a vytvářejí synergie, což napomáhá k dosažení celkových cílů a zlepšuje komunikaci.
 • Zvýšená Produktivita: Týmy podporují skupinovou produktivitu tím, že členové podporují práci svých kolegů a společně řeší problémy.
 • Efektivní Řešení Problémů: Díky týmové práci je možné rychleji a efektivněji řešit problémy.
 • Podpora Inovací: Různorodé názory a dovednosti mohou týmy přinášet inovativní řešení, což je klíčové pro růst a úspěch organizace.

Nevýhody:

 • Omezený Individuální Růst: Některé týmy mohou mít problémy s podporou individuálního růstu, protože výsledky jsou zaměřeny na společné dobro.
 • Problémy s Efektivitou: Bez správného nastavení organizačních procesů mohou týmy čelit problémům s efektivitou.
 • Konflikty: Týmy mohou čelit konfliktům názorů nebo osobnostním střetům, což může zpomalit postup práce.
 • Potřeba Efektivního Vedení: Bez silného a schopného vedení mohou týmy čelit problémům s organizací a delegací úkolů.

Je třeba si uvědomit, že správná volba mezi skupinovým a týmovým přístupem může výrazně ovlivnit efektivitu spolupráce a následný úspěch. Zatímco skupina může být vhodnější pro projekty, kde je důležitá individuální odpovědnost a nezávislá práce, tým je ideální pro úkoly vyžadující koordinaci, spolupráci a společný cíl.

Důraz na transparentní komunikaci a správné vedení je klíčový pro maximalizaci produktivity a dosažení cílů projektu, bez ohledu na to, zda je struktura organizována jako skupina nebo tým. Srdcem úspěšného dokončení projektů je spolupráce, a proto je nezbytné pečlivě zvážit, jaký přístup je pro daný úkol nejvhodnější, aby se posílila spolupráce a dosáhlo se výsledků přesahujících očekávání.

Synergický efekt: Klíč k úspěchu ve skupinách a týmech

Synergický efekt je koncept, který popisuje situaci, kdy je celkový výsledek skupiny nebo týmu větší než součet jeho jednotlivých částí. Jinými slovy, když jedna plus jedna nečiní dvě, ale tři nebo více. Synergický efekt nastává, když spolupráce mezi členy týmu vytváří lepší výsledky, než by mohli dosáhnout samostatně.

Kdy dochází k synergickému efektu?

Synergický efekt může nastat ve skupinách i týmech, zejména pokud jsou členové různorodí a mají odlišné schopnosti a znalosti, které se vzájemně doplňují. Je více pravděpodobné, že k synergickému efektu dojde v situacích, kdy úkoly vyžadují kreativitu a různé perspektivy na problém. Například týmová spolupráce je motivována složitými úkoly, které vyžadují různé názory a inovace, zatímco rutinní úkoly jsou často lépe zvládnuté jednotlivci.

Rozdíly mezi skupinami a týmy:

 • Skupiny: Ve skupinách může k synergickému efektu dojít, ale často jsou členové skupin zaměřeni na individuální cíle a úkoly. Spolupráce může být omezená a často méně strukturovaná.
 • Týmy: Týmy jsou často založené na silné spolupráci a vzájemné závislosti mezi členy. Týmy jsou schopny lépe využít synergický efekt, protože členové se spoléhají jeden na druhého a jejich různorodé schopnosti se vzájemně doplňují.

Klíčové aspekty synergického efektu:

 • Komplementární Schopnosti: Základem silného týmu je kombinace lidí, jejichž schopnosti se vzájemně doplňují, což umožňuje každému členu využívat svůj potenciál a uplatňovat svoje jedinečné dovednosti, styl a perspektivu.
 • Správné Rozložení Úloh: Každý člen by měl být umístěn na pozici, kde může nejlépe využít své schopnosti, což vede k větší efektivitě a lepšímu výkonu celého týmu.
 • Vzájemná Podpora a Spolupráce: Členové týmu by měli být ochotni podporovat se navzájem a spolupracovat na dosažení společného cíle.

Rovnováha tří základních parametrů:

 • Společná úloha: Je důležité, aby byla úloha jasně definována a všichni členové týmu rozuměli společnému cíli.
 • Individuální potřeby členů týmu: Manažer by měl zajistit, aby byly respektovány individuální potřeby a cíle každého člena.
 • Udržování týmu: Je důležité zajistit, aby byl tým udržován v rovnováze a byl schopen efektivně řešit jakékoli problémy, které by mohly vzniknout.

Role Manažera: Manažer má klíčovou roli ve vytváření a udržování synergického efektu v týmu. Je důležité, aby manažer zabezpečil, že každý člen přispívá svými odbornými znalostmi k plnění společné úlohy, převzal specifické úlohy potřebné pro efektivní fungování týmu a snažil se přispět k uspokojení individuálních potřeb ostatních členů týmu.

Synergický efekt je důležitým ukazatelem úspěchu týmu a může výrazně přispět k dosažení společných cílů a posílení organizační kultury.

Spolupráce 2.0: Evoluce týmové práce

Spolupráce 2.0 je termín, který označuje novou úroveň spolupráce založenou na digitálních technologiích a sociálních platformách, které transformují způsob, jakým lidé spolupracují a komunikují ve světě práce. Koncept Spolupráce 2.0 představuje evoluci tradičních metod spolupráce a zahrnuje používání moderních nástrojů a platforem, jako jsou sociální sítě, cloudové služby, sdílení dokumentů v reálném čase, video konference a další technologie, které usnadňují komunikaci a spolupráci mezi členy týmu, a to i na dálku.

Moderní digitální platformy

Jednou z hlavních charakteristik Spolupráce 2.0 je využívání moderních digitálních platforem, které usnadňují komunikaci, sdílení dokumentů a řízení projektů ve virtuálním prostředí. Tímto způsobem jsou odstraněny bariéry času a prostoru, což umožňuje týmům spolupracovat efektivněji. Kromě toho, profesionální sociální sítě nabízejí prostředí pro vytváření a udržování pracovních vztahů, což zvyšuje možnosti síťování a globální spolupráce.

Přístup k informacím a zdrojům

Spolupráce 2.0 obohacuje týmy mnoha způsoby. Umožňuje snadný přístup k nezbytným informacím a zdrojům, což umožňuje lepší koordinaci úsilí a sdílení znalostí mezi členy týmu. Dále, digitální platformy poskytují průhlednost v pokroku projektů a úloh, což zvyšuje odpovědnost a umožňuje lepší sledování výkonu.

Bezpečnost dat

Přestože přináší mnoho výhod, Spolupráce 2.0 také představuje některé výzvy. Bezpečnost dat je jednou z hlavních obav, protože online sdílení informací vyžaduje robustní ochranu dat a soukromí. Kromě toho, efektivní využívání široké škály digitálních nástrojů vyžaduje značné učení a adaptaci, ale je nezbytné pro úspěch v oblasti Spolupráce 2.0.

Budoucnost Spolupráce 2.0 je slibná s potenciálním vývojem v oblasti umělé inteligence a automatizace, který pravděpodobně bude hrát klíčovou roli ve zlepšení spolu pracovních procesů a zvyšování efektivity týmů.

Celkově Spolupráce 2.0 představuje optimistický obrat ve způsobu, jakým týmy komunikují a spolupracují na dosažení společných cílů. Výhody tohoto modernizovaného přístupu k spolupráci jsou nezpochybnitelné – vedou ke zvýšené efektivitě, lepšímu přístupu k informacím, silnějším profesním vztahům, a nakonec k vyšší produktivitě a inovacím v pracovním prostředí. Tato evoluce v týmové práci nabízí slibný výhled na budoucnost, kde jsou týmy více propojené, inovativní a produktivní.

Praktické využití ve světě práce

Spolupráce 2.0, jak bylo uvedeno, otevírá nové možnosti v oblasti týmové práce a komunikace. Zde jsou některé příklady praktického využití tohoto konceptu ve světě práce:

 1. Virtuální Týmová Spolupráce:
  • Díky nástrojům jako jsou Slack, Microsoft Teams nebo Zoom mohou týmy komunikovat a spolupracovat na projektech bez ohledu na geografické umístění. To umožňuje organizacím vytvářet týmy s nejlepšími talenty z celého světa.
 2. Sdílení Dokumentů a Spolupráce v Reálném Čase:
  • Nástroje jako Google Docs a Microsoft 365 umožňují více uživatelům pracovat na dokumentech v reálném čase, což zvyšuje efektivitu a zjednodušuje revizi a schvalování dokumentů.
 3. Správa Projektů:
  • Digitální platformy jako Trello, Asana nebo Jira umožňují týmům efektivně řídit projekty, sledovat pokrok a delegovat úkoly v centrálním online prostředí.
 4. Cloudové Úložiště a Přístup k Datům:
  • Cloudové úložiště, jako je Dropbox nebo Google Drive, umožňuje týmům snadno sdílet a přistupovat k dokumentům a datům odkudkoli a kdykoli.
 5. Virtuální Nástěnky pro Brainstorming:
  • Nástroje jako Miro nebo MURAL umožňují týmům společně brainstormovat a vizualizovat nápady v digitálním prostředí, což podporuje kreativitu a inovace.
 6. Sociální Síťování ve Firmě:
  • Profesionální sociální sítě a platformy jako LinkedIn nebo Yammer mohou pomoci vytvářet a udržovat pracovní vztahy, což zvyšuje možnosti síťování a globální spolupráce.
 7. Automatizace a Integrace Nástrojů:
  • Automatizace workflow a integrace různých nástrojů pomocí platform jako Zapier nebo Integromat mohou zvýšit efektivitu a uvolnit čas týmu pro důležitější úkoly.
 8. Analytika a Monitoring Projektu:
  • Nástroje jako Power BI nebo Tableau umožňují týmům sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a analyzovat data projektu, což pomáhá informovanému rozhodování.
 9. Vzdělávání a Rozvoj Týmu:
  • Online vzdělávací platformy a webináře umožňují týmům zůstat aktuální v oblasti nových technologií a nejlepších postupů, což podporuje celoživotní učení a rozvoj.
 10. VR a AR ve Spolupráci:
  • Využití virtuální a rozšířené reality pro simulaci reálných pracovních situací nebo pro vzdálenou spolupráci v trojrozměrném prostředí.

Tato praktická využití Spolupráce 2.0 demonstrují, jak digitální technologie transformují pracovní prostředí a umožňují týmům dosahovat lepších výsledků efektivněji a inovativněji.

A co dál?

V posledních letech se hodně mluví o tom, jak je spolupráce důležitá pro úspěch ve světě práce. Ale výzkum od odborníků z Whartonově univerzitě a University of Virginia McIntire School of Commerce ukázal něco zvláštního – zdá se, že čím více se snažíme spolupracovat, tím méně jsme si jisti, jak to udělat správně. Ve skutečnosti se čas strávený společnými aktivitami za poslední dvě desetiletí zvýšil o více než 50 %. I přes veškeré úsilí mnoho týmů stále bojuje s efektivní spoluprací1.

Tento trend, který magazín The Economist nazval „prokletím spolupráce“, ukazuje, že i když je spolupráce dobrá, může být také složitá. Jak říkají autoři výzkumu, lidé chtějí spolupracovat, ale někdy prostě nevědí, jak na to2.

Ale nezoufejte, přichází na scénu Spolupráce 2.0! V digitálním světě, kde je všechno propojené, přináší Spolupráce 2.0 nové možnosti a nástroje, které nám mohou pomoci lépe spolupracovat. Díky moderním digitálním platformám a sociálním sítím můžeme snadno sdílet informace, koordinovat úkoly a udržovat kontakt s kolegy z celého světa.

Spolupráce 2.0 nám umožňuje vytvářet silnější a efektivnější týmy. Máme nyní lepší přístup k informacím, což nám umožňuje rychleji řešit problémy a dosahovat společných cílů. A co je nejlepší? Digitální nástroje nám umožňují vidět, jak naše projekty postupují, což nám pomáhá zůstat na správné cestě a pracovat lépe společně.

Samozřejmě, s novými technologiemi přichází i výzvy, jako je potřeba ochrany našich dat a učení se, jak tyto nové nástroje efektivně využívat. Ale s pravou kombinací týmového ducha, ochoty učit se a správných nástrojů může Spolupráce 2.0 otevřít dveře k novým a vzrušujícím možnostem spolupráce, které nám pomohou dosáhnout úspěchu společně.

Koneckonců, spolupráce není jen o tom, pracovat společně. Je to o tom, pracovat společně chytře, efektivně a s radostí z dosažení něčeho velkého jako tým. A s novými nástroji a přístupy, které nám přináší Spolupráce 2.0, je budoucnost spolupráce vzrušující a plná možností!

Často kladené otázky


Doporučené další zdroje

 1. Coyle, D. Jak vybudovat úspěšný tým. (2022), Praha: Audiolirix
 2. Belbin, R. M. Nové obzory týmů (2013), Praha:Wolters Kluwer
 3. Maxwell, J.C. Týmová spolupráce 101 (2015). Praha: Pragma

Související

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Přejít nahoru