7S

Model 7S

« Back to Glossary Index


Model 7S je model, ktorý vytvorili konzultanti spoločnosti McKinsey Tom Peters a Robert Waterman v 80. rokoch 20. storočia. Tento model identifikuje sedem základných prvkov (stratégia, štruktúra, systémy, spoločné hodnoty, zručnosti, štýl, personál), ktoré musia byť zosúladené a vzájomne sa podporovať, aby bolo vedenie organizácie úspešné.

  1. Stratégia: plán alebo smerovanie spoločnosti na dosiahnutie jej dlhodobých cieľov.
  2. Štruktúra: organizačná štruktúra a dizajn vrátane hierarchie a deľby práce.
  3. Systémy: každodenné procesy a postupy, ktoré zamestnanci používajú na vykonávanie svojej práce.
  4. Spoločné hodnoty: základný súbor hodnôt a noriem, ktoré definujú kultúru spoločnosti a poskytujú etický kompas.
  5. Zručnosti: zručnosti a kompetencie zamestnancov organizácie.
  6. Štýl: štýl vedenia a spôsob, akým sa vedúci správajú a komunikujú s podriadenými.
  7. Spolupracovníci: zamestnanci a ich všeobecné zručnosti.

Historický kontext modelu 7S siaha do obdobia, keď spoločnosti hľadali komplexnejšie prístupy k riadeniu a chceli prekonať obmedzenia tradičných organizačných štruktúr a stratégií. Model 7S bol revolučný v tom, že zdôrazňoval význam mäkkých prvkov, ako sú podnikové hodnoty a štýl vedenia, popri tvrdých prvkoch, ako je stratégia a štruktúra.

Model 7S


V teoretickom kontexte slúži model 7S ako nástroj na diagnostiku a pochopenie organizačnej zložitosti. Pomáha manažérom identifikovať a analyzovať rôzne aspekty, ktoré je potrebné zohľadniť pri zavádzaní zmien.

V súčasnosti je model 7S stále aktuálny a používa sa ako nástroj organizačných zmien, plánovania a strategického riadenia. Je obzvlášť užitočná na pochopenie toho, ako na seba jednotlivé prvky organizácie vzájomne pôsobia a aké faktory je potrebné zohľadniť pri plánovaní organizačných zmien alebo zlepšení.

Súčasné trendy vo využívaní modelu 7S zahŕňajú jeho uplatnenie v procese digitálnej transformácie, kde pomáha organizáciám orientovať sa v zložitom prostredí digitálnych technológií a zmien v podnikovej kultúre.

Relevantná literatúra a zdroje pre 7S

  1. Peters, T. J., & Waterman Jr., R. H. (1982). In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-Run Companies. Harper & Row.
  2. Pascale, R. T., & Athos, A. G. (1981). The Art of Japanese Management: Applications for American Executives. Simon & Schuster.

?�zen� rizik ve firm�ch a jin�ch organizac�ch, Smejkal Vladim�rimage 101051097 14061321

Management a organiza?n� chov�n�, Cejthamr V�clavimage 101051097 14061321

Tvorba strategie a strategick� pl�nov�n�, Fotr Ji?�image 101051097 14061321

STRATE9Ycast

Návrat hore