CRM

CRM (riadenie vzťahov so zákazníkmi)

« Back to Glossary Index

Čo je CRM?

CRM, skratka pre riadenie vzťahov so zákazníkmi, je strategický prístup a technologický systém, ktorý organizáciám umožňuje efektívne riadiť interakcie so zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi. CRM spája procesy, ľudí a technológie na dosiahnutie jedného cieľa: Budujte a posilňujte vzťahy so zákazníkmi, čo vedie k ich lepšej spokojnosti a zvýšeniu predaja.

Koncepcia CRM sa historicky vyvinula v 90. rokoch. rokoch 20. storočia v reakcii na rastúcu potrebu podnikov lepšie porozumieť potrebám zákazníkov a reagovať na ne v konkurenčnom podnikateľskom prostredí. Spočiatku sa zameriaval najmä na zber a analýzu údajov o zákazníkoch, postupne sa však rozšíril na komplexné systémy, ktoré integrujú predaj, marketing a služby zákazníkom.

V teoretickom kontexte má CRM korene v marketingu a riadení podniku a vychádza z poznania, že dlhodobé vzťahy so zákazníkmi sú kľúčom k trvalej konkurenčnej výhode. Teória CRM zahŕňa pojmy ako segmentácia trhu, personalizácia, lojalita zákazníkov a hodnotový reťazec.

Čo dokáže CRM?

CRM je softvérový systém, ktorý umožňuje spoločnostiam spravovať a analyzovať interakcie so zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi počas celého obdobia ich vzťahu. Umožňuje centralizovať údaje o zákazníkoch, sledovať históriu komunikácie, spravovať predajné príležitosti a obchodné prípady, automatizovať marketingové kampane a poskytovať zákaznícku podporu. Cieľom je zlepšiť vzťahy so zákazníkmi, podporiť ich lojalitu a zvýšiť predaj.

CRM je dnes pre väčšinu spoločností nevyhnutnou súčasťou obchodnej stratégie . Moderné systémy CRM sú založené na technológiách a ponúkajú rozsiahle funkcie na automatizáciu predaja, riadenie marketingových kampaní, služby zákazníkom a analýzu údajov. Dôležitú úlohu zohráva integrácia s inými technologickými riešeniami, ako sú sociálne médiá, cloud computing a analýza veľkých objemov údajov.

Súčasné trendy v oblasti CRM zahŕňajú využívanie umelej inteligencie na personalizáciu interakcií so zákazníkmi, integráciu s mobilnými technológiami na zlepšenie dostupnosti a pohodlia zákazníkov a dôraz na získavanie a analýzu údajov o zákazníkoch s cieľom zlepšiť rozhodovanie a stratégiu.

Medzi relevantnú literatúru a zdroje v tejto oblasti patria:

  1. Greenberg, P. (2010). CRM at the Speed of Light, Fourth Edition: Social CRM Strategies, Tools, and Techniques for Engaging Your Customers. McGraw-Hill Education.
  2. Peelen, E. (2005). Customer Relationship Management. Pearson Education.
  3. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th Edition). Pearson.

Aplikace modern�ch informa?n�ch technologi� v ?�zen� firmy, Tvrd�kov� Milenaimage 101051097 14061321

Management z�kaznick�ch ?e?en� - Jak efektivn? tvo?it a spravovat individualizovan� ?e?en� z�kaznick�ch pot?eb - V�t Chlebovsk�image 101051097 13717911

Budov�n� vztah? se z�kazn�ky - Vratislav Koz�k - e-knihaimage 101051097 13717911

Návrat hore